Materiały

Konto „Materiały” obejmuje materiały stanowiące własność przedsiębiorstwa, które pochodzą z własnej i obcej produkcji i przeznaczone są na działalność eksploatacyjną lub na sprzedaż. Na koncie tym księguje się również nowe przedmio- ty nietrwałe, części zapasowe maszyn i urządzeń, ogumienie pojazdów itp. ‘

Konto „Konstrukcje i elementy” służy do ujęcia specyficznych materiałów wykorzystywanych w budownictwie, do których zalicza się prefabrykowane elementy budowlane własnej i obcej produkcji oraz konstrukcje, maszyny i części maszyn nabyte dla inwestora i przeznaczone do montażu lub wbudowania. Do niniejszej grupy materiałów zalicza się przede wszystkim wielkowymiarowe i nietypowe elementy itp.

Konto „Przedmioty nietrwałe w użytkowaniu” obejmuje zapas przedmiotów nietrwałych — zarówno pozostających w eksploatacji, jak i zwróconych do magazynów po użytkowaniu.

Konto „Materiały w przerobie” służy do księgowania wszelkich materiałów oddanych do przerobu własnego oraz obcym jednostkom gospodarczym.

Konto „Materiały różne” jest przeznaczone do ujęcia materiałów wykorzystywanych w działalności pozaoperacyjnej oraz odpadków, inwentarza żywego zaliczonego do środków obrotowych itp,

Z punktu widzenia rachunkowości produkcja materiałów w przedsiębiorstwie budowlano-montażowym może przybierać trzy różne formy organizacyjne.

– 1. Pierwsza forma polega na wytwarzaniu materiałów w obrębie budowy i na jej potrzeby. Produkcja taka nie zostaje organizacyjnie wyodrębniona i traktowana jest jako integralna część produkcji budowlano-montażowej, czyli produkcji podstawowej. Rozliczając wytworzony materiał według wartości stosuje się ceny ewidencyjne, ale rozliczenie to jest traktowane jako zmniejszenie kosztów robót na danej budowie, zmniejszenie kosztów zużytych materiałów występujących w zespole 4 oraz zmniejszenie rozchodu materiałów.

– 2. Druga forma polega na ustanowieniu odrębnego kierownictwa i stałej załogi dla jednostki działalności pomocniczej powołanej do wytwarzania materiałów przeznaczonych w zasadzie dla potrzeb wielu budów lub robót prowadzonych przez przedsiębiorstwo. Taka pomocnicza komórka produkcyjna zostaje uwidoczniona w schemacie organizacyjnym przedsiębiorstwa i jest rozliczana pod względem kosztów i dochodów przez księgowość przedsiębiorstwa. Samodzielność tej jednostki organizacyjnej jest jednak ograniczona, np. nie sporządza ona samodzielnych odrębnych sprawozdań finansowych, ponieważ nie jest jednostką samodzielnie bilansującą. Rozliczenie produktów otrzymanych przez budowy od jednostki działalności pomocniczej jest księgowane w sposób przedstawiony w rysunku 73.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>