Metody racjonalnego gospodarowania w przedsiębiorstwie

Dążąc do osiągnięcia pozytywnych wyników w realizacji zadań ekonomicznych przedsiębiorstwo może posługiwać się różnorodnymi sposobami. Do najbardziej efektywnych z nich należą:

— wprowadzanie postępu technicznego, a zwłaszcza: rozszerzanie mechanizacji robót i prefabrykacji elementów budowlanych, zmniejszanie pracochłonności robót, wprowadzanie tańszych, lżejszych i bardziej efektywnych materiałów do produkcji, zmniejszanie zużycia materiałów budowlanych na jednostkę produkcji

— wprowadzanie postępowych form i metod organizacji, a zwłaszcza: stosowanie koncentracji i specjalizacji produkcji, zapewnianie rytmicznego toku robót, optymalne wykorzystywanie posiadanego potencjału produkcyjnego.

Istotne znaczenie dla realizacji zadań ekonomicznych ma prawidłowe przygotowanie produkcji, tj. wyposażenie budów prowadzonych przez przedsiębiorstwo w pełną dokumentację- projektowo-kosztorysową (z należytym wyprzedzeńiem w czasie) oraz organizacyjną (projekty organizacji budowy i robót). Niezbędna jest również obsługa produkcji, a zwłaszcza harmonijna współpraca z dostawcami maszyn i urządzeń montażowych na budowach oraz dostawcami materiałów budowlanych, zapewnienie budowom odpowiednio liczebnej i wykwalifikowanej kadry, jak również dostaw maszyn i sprzętu budowlanego. Czynności związane z obsługą produkcji winny zabezpieczyć produkcję przed powstawaniem przerw w pracy i przestojów. Nie bez znaczenia dla realizacji zadań ekonomicznych jest przestrzeganie dyscypliny w końcowej fazie- cyklu produkcyjnego, tj. przy rozliczaniu budów z realizacji zadań produkcyjnych i zużycia środków postawionych im do- dyspozycji.

Przedsiębiorstwo — dbając o uzyskanie jak najlepszych efektów ekonomicznych — powinno stosować racjonalne metody gospodarowania na wszystkich odcinkach swojej działalności. Koncentracji uwagi i wysiłków przedsiębiorstwa wymagają zwłaszcza następując kwestie:

– 1. Wdrażanie postępowej organizacji pracy na stanowiskach roboczych oraz przestrzeganie dyscypliny płac i dyscypliny pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu roboczego i wydajności osobistej pracowników. Czynnikiem istotnym dla zapewnienia efektywności potencjału pracy żywej jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych załogi, rozwijanie właściwej atmosfery w stosunkach międzyludzkich oraz dbałość o sprawy bezpieczeństwa pracy i o sprawy socjalno-bytowe pracowników.

– 2. Racjonalne gospodarowanie środkami trwałymi, tj. utrzymywanie sprzętu budowlanego w gotowości technicznej, pełne wykorzystanie jego czasu pracy i wydolności oraz szybkie i sprawne montaże, demontaże i przerzuty sprzętu między budowami.

– 3. Oszczędne gospodarowanie środkami obrotowymi, a przede wszystkim gromadzenie zapasów materiałowych tylko w uzasadnionych gospodarczo rozmiarach oraz terminowe rozliczanie wykonanych robót i inkasowanie należności od zleceniodawców.

– 4. Zapewnienie skutecznego systemu zarządzania przedsiębiorstwem oraz efektywnej i przystosowanej do charakteru i zadań przedsiębiorstwa organizacji wewnętrznej. System ten powinien zapewniać sprawną i skuteczną informację oraz kontrolę.

Organizacyjne warunki prowadzenia prac ekonomicznych w przedsiębiorstwie

Prawidłowe sterowanie działaniem bodźców ekonomicznych oraz zarządzanie przedsiębiorstwem i jego komórkami organizacyjnymi (budowami i zakładami produkcyjnymi lub usługowymi) w taki sposób, aby mogło ono osiągnąć pozytywne wyniki ekonomiczne, uzależnione jest od istnienia odpowiednich warunków organizacyjnych. Konieczne jest przede wszystkim prowadzenie odpowiednich prac pozwalających kierownictwu przedsiębiorstwa i organom samorządu robotniczego na uzyskiwanie możliwie aktualnych informacji o osiąganych wynikach, a zwłaszcza o wynikach ujemnych, co z kolei pozwala na rozpoznanie przyczyn doprowadzających do powstawania takich wyników i przygotowanie wniosków oraz projektów, które mają na celu usprawnienie metod gospodarowania.

Do wykonywania prac, o których mowa, powołane są służby ekonomiczne przedsiębiorstw. Przez określenie „służba ekonomiczna” rozumie się wszystkich pracowników przedsiębiorstwa, których podstawowym zajęciem jest wykonywanie czynności wymagających kwalifikacji ekonomicznych. Chodzi tu o czynności związane z programowaniem i planowaniem, kalkulacją kosztów, cen, wynagrodzeń i płac, gospodarką środkami trwałymi i materiałami, gospodarką finansową, sprzedażą produkcji, ewidencją, sprawozdawczością i statystyką oraz przeprowadzeniem analiz i rachunku ekonomicznego.

Zasady ekonomicznego gospodarowania nie odnoszą się jednak tylko do służby ekonomicznej, ale obowiązują wszystkich pracowników przedsiębiorstwa.

Pracami służb ekonomicznych kieruje w przedsiębiorstwie główny ekonomista, zajmujący zazwyczaj stanowisko jednego z zastępców dyrektora przedsiębiorstwa. Do podstawowych obowiązków głównego ekonomisty należy ustalanie wytycznych w sprawie metod pracy służby ekonomicznej, inicjowanie prac i przedsięwzięć ekonomicznych (lub innych, mających na celu poprawę wyników gospodarczych), kontrolowanie przestrzegania zasad racjonalnego gospodarowania oraz koordynowanie ważniejszych prac ekonomicznych (plany, analizy i sporządzanie rachunku ekonomicznego).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>