Metodyka analizy działalności gospodarczej przedsiębiorstwa cz. II

Wyniki badań i ocena działalności przedsiębiorstwa powinny być przedstawione z zachowaniem odpowiedniej kolejności tematycznej. Na pierwszy plan — po uwagach wstępnych na temat stanu organizacyjnego przedsiębiorstwa — powinno być wysunięte zagadnienie podstawowe, jakim jest wykonanie przez przedsiębiorstwo zadań produkcyjnych. Potem dopiero należy scharakteryzować wykorzystanie przez przedsiębiorstwo siły roboczej, środków trwałych, materiałów oraz innych środków obrotowych.

W następnej kolejności należy zamieścić pierwsze podsumowanie wyników ekonomicznych pracy przedsiębiorstwa, czyli analizę kosztów produkcji i osiągniętej w tym zakresie obniżki, a dalej — drugie i najbardziej wszechstronne podsumowanie tych wyników, czyli ocenę wykonania zadań w zakresie rentowności.

Wyniki analizy prezentuje się w formie pisemnej. Trzeba przy tym uwzględnić następujące wymogi:

– 1) analiza nie może być zbyt obszerna, a więc wszelkie opisy powinny być zwięzłe

– 2) nie powinna ona zawierać nadmiernej ilości liczb i wskaźników (charakterystyka zjawisk, ich tendencje i kierunki rozwojowe oraz przyczyny powinny być przedstawiane w formie opisowej).

Należy ujawniać wszelkie niedociągnięcia w pracy przedsiębiorstwa i wskazywać jednostki organizacyjne, które spowodowały te niedociągnięcia lub dopuściły do ich powstania.

Analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstwa — a zwłaszcza kompleksowa analiza sporządzana za okres roczny — znajduje ostateczny wyraz w podsumowaniu wyników tej działalności. Podsumowanie to, nazywane ,,syntetycznym sprawozdaniem z rocznej działalności”, składa się z następujących dokumentów:

– a) zestawienia podstawowych wskaźników techniczno-ekonomicznych charakteryzujących działalność przedsiębiorstwa i osiągnięte wyniki

– b) części opisowej, zawierającej omówienie głównych za gadnień występujących w działalności przedsiębiorstwa (ze szczególnym uwzględnieniem niedociągnięć i nieprawidłowości ujawnionych w toku analizy) oraz wyszczególnienie kierunków i środków, które mają zapewnić usprawnienie tej działalności w następnym okresie.

Wyniki analiz przedstawia się kierownictwu przedsiębiorstwa lub organom samorządu robotniczego, podejmującym na tej podstawie odpowiednie decyzje.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>