Metodyka analizy działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Analiza działalności przedsiębiorstwa wymaga wielkiego nakładu pracy. Przynosi ona przy tym pożytek wtedy, jeśli jest wykonana stosunkowo niedługo po upływie okresu objętego badaniem. Wynika stąd konieczność zmniejszenia pracochłonności, co można osiągnąć poprzez odpowiednie uszeregowanie i zorganizowanie czynności analitycznych. Zorganizowanie tych czynności wymaga podziału pracy na konkretne etapy oraz przyjęcia odpowiedniego układu i kolejności badań. Przeprowadzając ten podział należy dążyć do tego, by istniał logiczny związek między etapami oraz by można było poddać badaniom wszystkie dziedziny działalności przedsiębiorstwa. Konieczne jest stosowanie takiego porządku badań, który umożliwiłby kolejno:

– 1) ogólne i szczegółowe rozpoznanie zjawiska będącego przedmiotem analizy,

– 2) określenie stopnia wykonania zadań i obiektywną ocenę sytuacji,

– 3) ustalenie wpływu badanego zjawiska na inne,

– 4) opracowanie dla danego zjawiska prawidłowej prognozy docelowej,

– 5) ustalenie kilku rozwiązań, które są możliwe do zrealizowania w danych warunkach i prowadzą do osiągnięcia stanu docelowego,

– 6) wybór optymalnego wariantu przy użyciu rachunku ekonomicznego,

– 7) opracowanie konkretnych wniosków i projektów dotyczących realizacji wybranego rozwiązania.

Podstawową metodą stosowaną w pracach analitycznych, zwłaszcza dotyczących rozpoznania i oceny zjawisk, są wszelkiego rodzaju porównania. Wyniki uzyskane przez przedsiębiorstwo w poszczególnych dziedzinach jego działalności w okresie objętym analizą powinny być w związku z tym badane i porównywane:

– 1) w zestawieniu z wynikami uzyskanymi w poprzednich okresach

– 2) w zestawieniu z zadaniami ustalonymi w planie lub z obowiązującymi normami.

Należy także stosować porównania wyników ,,w przestrzeni”, a więc badać wyniki osiągnięte przez przedsiębiorstwo jako całość i przez poszczególne jednostki organizacyjne należące do tego przedsiębiorstwa (uwzględniając odchylenia wynikające z odmiennych warunków pracy tych jednostek) oraz zestawiać wyniki osiągnięte przez dane przedsiębiorstwo z wynikami osiąganymi przez przedsiębiorstwa przodujące w danej branży itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>