Najistotniejsze zasady planowania operatywnego

Planowanie operatywne powinno zmierzać do zapewnienia równomiernego i rytmicznego wykonania zadań planowych oraz najbardziej efektywnego wykorzystania rezerw we wszystkich ogniwach przedsiębiorstwa i na każdej budowie. Można wymienić następujące najistotniejsze zasady planowania operatywnego:

– 1. Należy uwzględniać tylko te czynniki produkcji, które będą niewątpliwie dostępne w okresie realizacji danego planu.

– 2. Dla budowy, do której odnosi się dany plan operatywny, należy określić:

– a) zadania rzeczowe,

– b) dokładną liczbę robotników różnych kategorii i grup,

– c) dokładną liczbę i typy maszyn, sprzętu dtp.,

– d) dokładną ilość poszczególnych rodzajów materiałów.

– 3. Podstawowe roboty na budowie powinny być wykonywane przez skompletowane brygady robotnicze nadzorowane przez wyznaczonych na stałe majstrów. Poszczególni majstrowie powinni na stałe podlegać poszczególnym kierownikom robót.

– 4. Do planu operatywnego należy przyjmować realne normy wydajności, osiągalne w warunkach występujących na danej budowie. Nie można zatem wprowadzać norm katalogowych, które mają spełniać jedynie rolę wielkości orientacyjnych.

– 5. Należy w dalszym ciągu badać celowość stosowania miernika zwanego pracochłonnością normatywną poszczególnych wyrobów (robocizna bezpośrednia wyrażona w godzinach) bądź też celowość stosowania normatywnego kosztu przerobu (przeciętny koszt jednostkowy wyrobów ustalony w oparciu o normy pracy i inne elementy kalkulacji, po wyeliminowaniu kosztów materiałów i zysku). Wprowadzenie takich mierników pozwala na zmniejszenie zniekształceń w ocenie dynamiki produkcji, przy czym chodzi tu o zniekształcenia spowodowane przez większy lub mniejszy koszt materiałów i większą lub mniejszą akumulację zawartą w cenie wyrobu. W ten sposób stwarza się warunki sprzyjające bardziej prawidłowemu określaniu rzeczywistego wkładu pracy i rzeczywistego wzrostu wydajności pracy. Należy jednak podkreślić, że są to koncepcje, które przed wprowadzeniem w życie wymagają weryfikacji i próbnego zastosowania w niektórych tylko przedsiębiorstwach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>