Nakłady przyszłych okresów

Nakłady przyszłych okresów stanowią podgrupę środków obrotowych zaangażowanych w produkcji w toku, jednakże są one wyodrębniane ze względu na ich specyfikę ekonomiczną oraz odmienność metod analizy stosowanych przy ich badaniu.

Badanie nakładów przyszłych okresów ma na celu określenie prawidłowej wielkości nakładów ewidencjonowanych przez przedsiębiorstwo jako rozliczenia międzyokresowe czynne i jako nakłady na tymczasowe budynki i urządzenia placów budowy. Badanie wielkości powyższych nakładów polega na porównaniu ich średniego stanu faktycznego z normatywem i ustaleniu stanu ponadnormatywnego, jak również na porównaniu ich wykorzystania z wynikami produkcyjnymi.

Badanie rozliczeń ze zleceniodawcami zmierza do ustalenia, w jakim tempie odbywa się inkaso należności. Szybkie tempo inkasa pozwala na zapewnienie sprawniejszej rotacji środków obrotowych w ostatniej fazie ich krążenia umożliwia także terminową regulację zobowiązań oraz zmniejszenie zadłużeń. Przyczynia się to do zmniejszenia odsetek od kredytów bankowych i zwalnia lub chroni od płacenia kar za zwłokę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>