Nieprzestrzeganie obowiązującej zmianowości pracy

— nadmierną długotrwałość przeprowadzania remontów i napraw,

— przerzuty sprzętu między placami budowy,

— zaniedbania w terminowym zbywaniu zbędnych środków trwałych lub ich likwidacji.

Przy badaniu wymienionych przyczyn wskazane jest posługiwanie się następującym sposobem:

– 1. Stopień zmianowości pracy ustala się przez porównanie zmianowości obowiązującej przy eksploatacji danych środków trwałych z wskaźnikiem obliczonym na podstawie faktycznej eksploatacji. W celu uzyskania tego wskaźnika szereguje się maszynogodziny pracy według poszczególnych zmian, a następnie ustala się wskaźniki procentowe dla pracy na poszczególnych zmianach przyjmując liczbę maszynogodzin przepracowanych na pierwszej zmianie za 100%. Po podzieleniu sumy tych wskaźników przez 100 uzyskuje się poszukiwany wskaźnik zmianowości.

– 2. Badanie długotrwałości remontów powinno się koncentrować w zasadzie na badaniu czasu postoju maszyn poddanych remontom kapitalnym i porównaniu tego czasu z prawidłowymi cyklami remontowymi, powiększonymi odpowiednio o liczbę dni niezbędnych na przewiezienie maszyn do miejsca, w którym remont się odbywa, oraz na odebranie ich po przeprowadzeniu remontu i przewiezienie z powrotem do miejsca pracy.

– 3. Ustalenie pozostałych przyczyn niewykorzystania lub unieruchomienia środków trwałych (przerzuty sprzętu, zaniedbania w upłynnianiu zbędnych obiektów majątkowych i opóźnienia w likwidacji obiektów zużytych) wymaga posługiwania się kartami pracy sprzętu i innymi dokumentami pierwotnymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>