Obiekt jako jednostka kalkulacyjna

W niektórych wypadkach, mimo zachowania należytej staranności przy wystawianiu dowodów źródłowych brak byłoby właściwych podstaw do podziału kosztów pomiędzy poszczególne elementy. Na przykład trudno byłoby ustalić, ile czasu przepracowała winda i obsługujący ją robotnik przy wykonywaniu poszczególnych elementów scalonych. Podobne trudności, choć w mniejszym stopniu, wywołałoby przyjęcie fazy robót (etapu) jako jednostki kalkulacyjnej.

Pozostaje zatem do wyboru: budowa lub obiekt. Budowa jest zwykle dużą jednostką organizacyjną, na której czele stoi kierownik budowy. Z kolei roboty wykonywane przy poszczególnych obiektach są nadzorowane przez majstra lub technika. Obiekty wznoszone na budowie mogą mieć zupełnie odmienny charakter (np. budynek mieszkalny, garaż, kotłownia). Jednakże nawet obiekty jednorodne mogą być zróżnicowane w zakresie kosztów (np. ze względu na lepszą organizację robót, oszczędność lub marnotrawstwo materiałów, wydajność pracy itp.). Przyjęcie za jednostkę kalkulacyjną poszczególnych budów utrudniłoby znacznie właściwą kontrolę kosztów w toku wykonania robót. Na przykład niemożliwe byłoby stwierdzenie, że oszczędności wygospodarowane przy wykonywaniu jednych obiektów zostały pochłonięte z nadwyżką przez marnotrawstwo przy innych obiektach. Z tych też powodów budowa nie może być uznana za prawidłową jednostkę kalkulacyjną.

Najwłaściwszą jednostką kalkulacyjną jest obiekt. Ustalanie jednostkowych kosztów poszczególnych obiektów nie wymaga bowiem tak skomplikowanej dokumentacji ani żmudnych zabiegów rachunkowych, jak ustalanie jednostkowych kosztów odrębnych rodzajów robót, faz robót lub elementów scalonych, Przyjęcie takiego rozwiązania pozwala na zacieśnienie kontroli kosztów do konkretnych produktów, za jakie można uważać obiekty, i na wskazanie osób odpowiedzialnych za właściwe ich wykonanie, między innymi za właściwe kształtowanie się kosztów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>