Odpisy stawek okresowych

Przy obliczaniu stawek kosztów zużycia zaplecza prowizorycznego występują w praktyce pewne trudności. Trudności te spowodowane są: zakańczaniem poszczególnych obiektów należących do tego zaplecza, bowiem część zaplecza musi być wykonana przed rozpoczęciem podstawowej budowy, ale pozostała część wykonywana jest później, stosownie do potrzeb niekompletnością dokumentacji projektowo-koszto- rysowej zmianami zakresu robót przewidzianych do wykonania na budowie rozbieżnością między rzeczywistymi i planowymi terminami kończenia poszczególnych obiektów.

Dlatego stawka s powinna być korygowana w miarę zmian poszczególnych składników występujących w wyżej podanych wzorach. Odpisy stawek okresowych powinny ustać po zaliczeniu do kosztów ogólnych budowy równowartości Z + k — ct.

Typowe księgowania na kontach syntetycznych dotyczące prowizorycznego zaplecza budowy są przedstawione w rysunku 80. Przedstawione księgowania są stosowane w praktyce zwraca w nich uwagę dwukrotne wliczanie każdego obiektu prowizorycznego zaplecza budowy do kosztów produkcji budowlano-montażowej. Z rysunku 80 wynika bowiem, że koszty wykonania prowizorycznego zaplecza budów są księgowane {poz, 2) w ciężar konta „Produkcja budowlano-montażowa”, a następnie w formie okresowych stawek kosztów zużycia są księgowane ponownie w ciężar tego samego konta, w tym przypadku łącznie z pozostałymi kosztami ogólnymi budowy (poz. 6). Wskutek tego można oczekiwać, że po dłuższym lub krótszym czasie konto „Produkcja budowlano-montażowa” zostanie obciążone podwojonym (w przybliżeniu) kosztem każdego zaplecza wykonanego we własnym zakresie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>