Odzyski materiałowe

Ze względu na przytoczone cechy materiały wielokrotnego użytkowania nie są zaliczane do środków pracy, lecz do przedmiotów pracy (materiałów).

Nowe materiały wydane do wielokrotnego użytkowania wyksięgowuje się z właściwych kont materiałów w pełnej ich wartości, obciążając jednocześnie właściwe konta kosztów. Materiały używane, zwrócone po zakończeniu robót do magazynu, powinny być w zasadzie oszacowane przez komisję odpowiednio do stopnia zużycia.

Rusztowania rurowe (metalowe) są zaliczane w praktyce (kompletami) do środków trwałych, co budzi różnorodne zastrzeżenia. często w ewidencji w wielu pozycjach (zależnie od stopnia zużycia), a identyfikacja zapasów według stopnia zużycia nasuwałaby trudności. Dlatego w praktyce zwroty używanych materiałów wycenia się niezależnie od stopnia ich zużycia, przyjmując, że cena ich odpowiada połowie wartości pierwotnej (według cen ewidencyjnych) nowych materiałów.

Księgowanie każdego zwrotu materiałów wielokrotnego użytkowania następuje na podstawie protokołu odzysku i dowodu Zw. Odzyski materiałowe powstają również w związku z rozpowszechnionym w budownictwie stosowaniem baraków składanych. Części składowe baraków są traktowane w księgowości tak, jak materiały wielokrotnego użytkowania zapasy tych części są składnikiem salda konta „Materiały”, a przekazanie części baraków do montażu księgowane jest tak jak zużycie materiałów.

Na budowach pozostają często materiały nie zużyte do robót, pomimo że w ewidencji zostały one potraktowane jako koszty robót. Dotyczy to materiałów objętych dowodami Rw lub kartami limitowymi. Jeśli w spisie sporządzonym przez komisję inwentaryzacyjną wystąpią pozostałości materiałów nie zużytych do produkcji, to równowartość takich remanentów powinna być uwzględniona w saldzie konta „Materiały” oraz powinna wpłynąć na obniżenie kosztu zużytych materiałów. Zapisy związane z ustaleniem nie zużytych pozostałości materiałów różnią się od zapisów dotyczących faktycznego zwrotu materiałów do magazynu w zasadzie tylko tym, że podlegają stornowaniu z pierwszym dniem następnego okresu sprawozdawczego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>