Okręg budowlany w budownictwie uprzemysłowionym

W uprzemysłowionym budownictwie mieszkaniowym za okręg budowlany uważa się obszar o dużym skupieniu i koncentracji ruchu budowlanego, w szczególności budownictwa mieszkaniowego. Decydującym kryterium przy wyznaczaniu poszczególnych okręgów jest odpowiednia wielkość programu budowlanego. Szeroko zakrojony program budowlany — zwłaszcza dotyczący budowy dużych, zwartych osiedli — stwarza dogodne warunki dla wytwórczości elementów prefabrykowanych. Obok wielkości budownictwa istotne znaczenie ma jeszcze stopień koncentracji, czyli stosunek wielkości budownictwa zwartego (ustalonej na podstawie liczby izb, kubatury lub powierzchni użytkowej) do całości budownictwa realizowanego na określonym obszarze. Koncentracja odgrywa w tym wypadku doniosłą rolę, ponieważ wywiera znaczny wpływ na ekonomiczną efektywność transportu elementów prefabrykowanych i montażu budynków (chodzi tu zwłaszcza o koszt montażu i demontażu żurawi budowlanych, możność zastosowania zasad pracy ciągłej i równomiernej itd.).

Specjaliści zajmujący się badaniem efektywności uprzemysłowionego budownictwa mieszkaniowego wysuwają podstawową tezę ogólną, że dalszy rozwój budownictwa z wielkowymiarowych elementów prefabrykowanych uzależniony jest od przeprowadzenia podziału obszaru całego kraju na okręgi budowlane. Od tego podziału zależy bowiem uzyskanie dodatnich efektów ekonomicznych w samej produkcji, w transporcie elementów i w montażu budynków. Przeprowadzając podział kraju na okręgi budowlane należy uwzględnić:

– 1) wielkość i stopień koncentracji budownictwa,

– 2) zasoby siły roboczej,

– 3) zasoby surowców i materiałów miejscowych,

– 4) zdolność produkcyjną wytwórni prefabrykatów istniejących na. danym obszarze.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>