Okres trwania jednego etapu

Od zasad tych mogą być zastosowane wyjątki (w oparciu o decyzję Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych) zmierzające do skrócenia okresu wyznaczającego granice stosowania rozliczeń w trzech etapach. Okres trwania jednego etapu w tych wypadkach nie może być krótszy niż 6 miesięcy, W pozostałych wypadkach dokonuje się rozliczeń obiektów robót w oparciu o jednorazowe fakturowanie. Wynika to stąd, że na tle oceny poprzednio scharakteryzowanych sposobów rozliczeń ujawnia się wyższość systemu fakturowania jednorazowego, przy którym płatność następuje po całkowitym zakończeniu wszystkich robót związanych ze wznoszeniem obiektu i odbiorem ich przez zleceniodawcę. Produktem podlegającym sprzedaży jest wówczas gotowy obiekt lub nawet kilka obiektów stanowiących całość robót objętych umową. System taki pozwala na stworzenie silnych bodźców dla skracania cykli budowy obiektów i przyspieszania terminowości oddawania obiektów zleceniodawcy z uwagi na następujące momenty: 1) podstawą oceny przedsiębiorstwa staje się ilość i wartość obiektów oddanych do użytku, a nie tylko ilość i wartość wykonanych robót 2) przedsiębiorstwo zostaje zainteresowane w szybkim zakończeniu obiektu i przekazaniu go inwestorowi, bowiem przedłużenie wykonawstwa spowoduje trudności finansowe, 3) wyniki finansowe przedsiębiorstw budowlano-montażowych, a w związku z tym tworzenie funduszy celowych (fundusz rozwoju, fundusz zakładowy), będą zależne od terminowości ukończenia i oddania obiektu do użytku zleceniodawcy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>