Operacyjna działalność przedsiębiorstwa

Operacyjną działalność przedsiębiorstwa można rozpatrywać również z przedmiotowego punktu widzenia, uwzględniając produkty tej działalności. Rozróżnia się wówczas następujące cztery pojęcia.

– 1. Wartość globalnej produkcji budowlano-montażowej, czyli wartość wszystkich robót (prac) wykonanych fizycznie w danym okresie. Wartość ta jest określana dwojako: 1) za pomocą sumy całkowitych kosztów produkcji podstawowej, 2} w cenach kosztorysowych, tj. według cen sprzedaży robót budowlano-montażowych. W tym drugim wypadku nosi miano przerobu.

– 2. Wartość towarowej produkcji budowlano-montażowej, czyli:

– a) wartość całkowicie ukończonych w danym okresie robót w obiekcie wykonanych zgodnie z umową zawartą z obcym zleceniodawcą

– b) wartość zakończonych w tymże okresie zleceń wewnętrznych na roboty {np. na obiekty prowizorycznego zaplecza, na własne remonty kapitalne i własne inwestycje przedsiębiorstwa).

Ustalając wartość produkcji towarowej bierze się pod uwagę jedynie roboty odebrane i sprzedane zleceniodawcom w trybie sprzedaży zewnętrznej lub wewnętrznej. Nie ma natomiast znaczenia czas faktycznego -rozpoczęcia, wykonania i zakończenia poszczególnych robót lub ich elementów. Do towarowej produkcji budowlano-montażowej nie zalicza się robót fizycznie wykonanych i wyczerpujących rzeczowy zakres umowy, jeśli roboty te nie zostały jeszcze odebrane i sprzedane zleceniodawcy obcemu lub własnemu. Towarową produkcję budowlano-montażową można wyceniać na podstawie całkowitych kosztów.

– 3. Wartość globalnej produkcji przedsiębiorstwa, która prócz produktów wymienionych w pierwszym punkcie obejmuje produkty działalności pomocniczej i wyroby (np. prefabrykaty i inne materiały) wytworzone fizycznie w danym okresie. Globalna produkcja przedsiębiorstwa może być wyceniona na podstawie całkowitych kosztów produkcji oraz na podstawie cen sprzedaży. W odróżnieniu od produkcji towarowej może ona obejmować tylko ,,zaawansowanie w przerobie”, czyli przyrost, który uzyskano w okresie sprawozdawczym.

– 4. Wartość towarowej produkcji przedsiębiorstwa, która prócz produktów wymienionych w drugim punkcie obejmuje również usługi i wyroby sprzedane w danym okresie i może być wyceniona analogicznie jak produkcja globalna przedsiębiorstwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>