Poziom kosztów produkcji i rentowność

Jakość produkcji

Celem analizy jakości produkcji jest ustalenie, czy jakość produkcji jest zgodna z warunkami technicznymi. Badanie jakości produkcji w budownictwie należy przeprowadzić już przed rozpoczęciem procesu wykonawstwa. Rozróżniamy trzy etapy tego badania.

więcej

Przedmiot analizy oraz mierniki oceny – rozwinięcie

Ocena stanu organizacyjnego i efektywności organizacji może być niekiedy dokonywana na podstawie badania wyników działalności przedsiębiorstwa w ujęciu dynamicznym (co pozwala na ustalenie stopnia poprawy lub pogorszenia w stosunku do okresów poprzednich) lub na podstawie porównań „w przestrzeni” (co pozwala na ustalenie sprawności danego przedsiębiorstwa w stosunku do sprawności innych, podobnych przedsiębiorstw).

więcej

Rozliczenie amortyzacji

– 3. Służą do ujęcia wszystkich kosztów prostych działalności operacyjnej. Na kontach zespołu 4 nie księguje się kosztów złożonych. Nieliczne wyjątki od tej zasady jednokrotnego ujęcia kosztów w zespole 4 dotyczą np. zużycia materiałów wytworzonych uprzednio we własnym zakresie lub amortyzacji środków trwałych pochodzących z inwestycji wykonanych własnymi siłami przedsiębiorstwa w obrębie działalności podstawowej itp.

więcej

Metoda planowania przestrzennego

Planowanie przestrzenne wymaga uprzedniego podziału kraju na regiony gospodarcze, które z kolei stanowią podstawę planowania, określającego prawidłową koncepcję rozwiązań gospodarczych. Szybkie tempo rozwoju gospodarczego powoduje, że przestrzenne układy gospodarcze ulegają po pewnym czasie zmianom. Zmiany wynikają zazwyczaj z uprzemysłowienia sąsiadujących ze sobą peryferyjnych części różnych regionów, co prowadzi do utworzenia nowego regionu, nowego układu regionalnego. Plany przestrzenne opracowuje się w trzech skalach, mianowicie jako:

więcej

W wypadku niekorzystnego odchylenia.

Analizę zużycia materiałowego — podobnie jak i innych pozycji występujących w układzie kalkulacyjnym — rozpoczyna się od porównania kosztów rzeczywiście poniesionych z planowanymi. Na tej podstawie ustala się odchylenie od planu w kwocie bezwzględnej oraz w procentach.

więcej

Przy rozliczaniu kosztów ogólnych.

Następnie mnoży się średnią płacę pracownika zarządu (a w razie znacznej rozpiętości płac — średnią płacę grupy pracowników zarządu) przez liczbę pracowników obsługujących działalność podstawową i pomocniczą. Podobnie dzieli się pozostałe składniki kosztów zarządu. Potem sumuje się rozdzielone składniki kosztów zarządu według rodzajów działalności i ustala procentową strukturę kosztów zarządu. Struktura ta jest stałym całorocznym kluczem podziału kosztów zarządu.

więcej