Bilans wykonawstwa

Wykazany niedobór musi być pokryty przez zwiększenie produkcji cegieł czy prefabrykatów' lub innych równorzędnych substytutów. Jeśli zwiększenie produkcji okaże się niemożliwe lub niewystarczające, to należy zastosować całkowicie odmienne konstrukcje albo też przeprowadzić odpowiednią redukcję zamierzeń inwestycyjnych.

więcej

Badanie wykonania planów

Badanie wykonania planów prowadzone jest za pomocą szeregu metod, z których podstawowymi są: ewidencja (w szerokim tego słowa znaczeniu) i sprawozdawczość oraz ekonomiczna analiza działalności gospodarczej. W ewidencji i sprawozdawczości ujmuje się w odpowiednie liczby i wskaźniki zjawiska występujące w gospodarce. Analiza tych liczb i wskaźników — pogłębiona nieraz aż do bezpośredniej obserwacji zjawisk — pozwala na wypełnienie liczb treścią, uogólnienie zagadnień i wyciągnięcie na tej podstawie odpowiednich wniosków.

więcej

Analiza prawidłowości realizacji zasady rejonizacji

Zasięg działalności poszczególnych rodzajów przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego o charakterze ogólnym i specjalistycznym przedstawiliśmy w trzecim rozdziale niniejszej . książki. Analiza tego zasięgu sprowadza się przede wszystkim do ustalenia, czy działalność danego przedsiębiorstwa zgodna jest z wytycznymi zawartymi w akcie erekcyjnym, tzn. czy rodzaj i zakres przestrzenny robót, które wykonuje przedsiębiorstwo, jest zgodny z rodzajem i zakresem przestrzennym robót ustalonym w akcie erekcyjnym. Działalność niezgodna z aktem erekcyjnym wywołuje niepożądaną konkurencję między przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Konkurencja ta prowadziła w swoim czasie do zabiegania paru przedsiębiorstw o zawarcie umów o wykonawstwo u tego samego inwestora, przy czym przedsiębiorstwa te z niechęcią przyjmowały zlecenia od innych inwestorów.

więcej

Analiza płac cz. II

Na podstawie obliczonych w sposób powyższy średnich płac rocznych można odpowiednio ocenić politykę płac. Pozytywny będzie taki układ, w którym najwyższe płace mają pracownicy zaliczani do podstawowych grup zatrudnienia, a więc wśród robotników — robotnicy wykonujący produkcję podstawową, a wśród pracowników umysłowych — pracownicy inżynieryjno-techniczni. Wykonanie planowanych średnich płac nie może być ocenione bez równoczesnego rozpatrzenia wydajności pracy, jako czynnika uzasadniającego odchylenia od planu.

więcej

Akumulacja a zmiany cen

Podwyżka cen wpływa na zwiększenie akumulacji, obniżka zaś — na jej zmniejszenie. Jeśli przedsiębiorstwo ma wpływ na poziom cen, to zwiększenie akumulacji nie zawsze może być oceniane pozytywnie. W budownictwie ocena charakteru osiągniętej akumulacji nie jest łatwa, w związku z czym występują trudności przy opracowywaniu jednolitego schematu weryfikowania akumulacji do prawidłowego poziomu.

więcej

Eksploatacja sprzętu

Saldo zero Saldo = finansowy wynik bazy sprzętu. Konsekwencje powyższego rozwiązania są następujące:

– 1. Powstaje możliwość bieżącego obciążenia kont robót budowlano-montażowych wartością usług sprzętu własnego w miarę ich świadczenia, a nie okresowo, po zakończeniu miesiąca. Nie ma bowiem potrzeby oczekiwania na sporządzenie kalkulacji rzeczywistych kosztów wykonanych usług sprzętu.

więcej