Kilka rodzajów kosztorysów robót

Porównania mogą być dokonywane w różnych przekrojach. Zależy to od celu badania oraz od przygotowania zawodowego i technicznego osób badających. Zależy to również od porównywalności danych, a zwłaszcza od porównywalności danych odzwierciedlających indywidualne warunki prowadzenia robót (por. punkty a i b) oraz danych, które są z konieczności przeciętnymi dla robót danego rodzaju (por. punkt d).

więcej

Fundusz rozwoju

Zasada ta ma na celu zainteresowanie organizacji branżowych (zjednoczeń), a także przedsiębiorstw (poprzez fundusze pozostające w gestii zjednoczeń) do wykrywania rezerw zysku lub nieprawidłowości w tym zakresie. Dotyczy to oczywiście zarówno przedsiębiorstw rentownych, jak i planowo deficytowych.

więcej

Analiza, działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Pod pojęciem analizy działalności gospodarczej przedsiębiorstwa rozumie się cały zespół badań, które dotyczą zjawisk występujących w działalności przedsiębiorstwa i powiązań zachodzących między tymi zjawiskami oraz ustalania oceny wpływu tych zjawisk na ekonomikę przedsiębiorstwa. Podstawowym celem analizy jest określenie ekonomicznych efektów działalności oraz sposobów i możliwości polepszenia tych efektów w toku dalszej pracy.

więcej

Czym są wydatki?

Odrębną grupę dochodów stanowią dla przedsiębiorstwa kredyty. W interesujących nas przedsiębiorstwach budowlanych odgrywają one ogromną rolę w związku z sezonowym charakterem produkcji oraz systemem rozliczeń. W zależności od przyjętego sposobu rozliczeń udział kredytu w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa jest większy lub mniejszy. Przy koncepcji jednorazowego fakturowania robót po ukończeniu obiektu kredyt musi stać się głównym źródłem finansowania eksploatacji.

więcej

Matematyczne modele optymalizacyjne przestrzennych planów produkcji budowlanej

Jednym ze sposobów zsynchronizowania wyżej omówionych elementów są matematyczne modele optymalizacyjne planów produkcji budowlanej w danym regionie. Sporządzając model optymalizacyjny uwzględnia się informacje występujące w planie krajowym. Informacje te mają charakter wytycznych. Dotyczą one głównie zadań produkcyjnych, limitów maszyn i ciężkiego sprzętu budowlanego, limitów materiałów budowlanych bilansowanych centralnie w gospodarce narodowej, globalnego limitu zatrudnienia oraz ogólnych kierunków w zakresie wyboru techniki wytwarzania. Na podstawie tych informacji oraz dodatkowych informacji własnych, wynikających z konkretyzacji zadań produkcyjnych, istniejących zdolności produkcyjnych, regionalnych zasobów materiałowych i siły roboczej oraz regiona...

więcej

Inne koszty ogólne

W przekroju ekonomicznym koszty działalności pomocniczej dzielimy na podstawowe i ogólne. Podział ten jest podobny do podziału kosztów w przedsiębiorstwie przemysłowym. Uzupełnieniem tego podziału jest analityczna specyfikacja kosztów złożona z pozycji, które mają duży udział w koszcie całkowitym danego zakresu działalności pomocniczej.

więcej

Forma nieprawidłowych zobowiązań

Kredyt ten jest spłacany z środków funduszu rozwoju. Kredyt płatniczy stanowi doraźną pomoc finansową dla przedsiębiorstw. Ma on na celu sfinansowanie zobowiązań przypadających w danym terminie do spłaty (płac, rozliczeń za transport, rozliczeń z dostawcami itp.). Z uwagi na to, że finansuje się z niego krótkotrwałe potrzeby, które mogą być refundowane z właściwych środków natychmiast po ich wpływie, udzielany jest na okres 15 dni.

więcej

Analiza zużycia materiałowego na jednostkę produkcji

Zużycie materiałów jest jednym z czterech podstawowych elementów działalności inwestycyjnej bilansowanych w skali krajowej. Zwiększenie potencjału inwestycyjnego zależy w dużym stopniu od dostarczenia odpowiedniej ilości podstawowych materiałów oraz od zastosowania w maksymalnym stopniu materiałów zastępczych i prefabrykatów. Dlatego przy przeprowadzaniu analizy czy to dla budowy, czy dla przedsiębiorstwa największą uwagę należy poświęcać zagadnieniu gospodarki materiałowej i w zasadniczy sposób sprzeciwiać się wszelkiemu marnotrawstwu. Właściwa gospodarka materiałowa stanowi — obok posunięć technologicznych, konstrukcyjnych i organizacyjnych — podstawowy czynnik postępu technicznego. Od rodzaju i jakości zastosowanych materiałów zależy mechanizacja robót ciężkich i pracochłonnych, uznawana za element postępu techniczno-organizacyjnego, wpływającego na obniżkę kosztów własnych. Rodzaj stosowanego materiału i jego wymiary mają również wpływ na wprowadzenie postępowych metod organizacji wykonawstwa inwestycyjnego, decydując o możliwości zastosowania bardziej lub mniej wydajnych i racjonalnych metod pracy. O wielkości zużycia materiałów decydują cztery wymienione wyżej czynniki.

więcej