Plan zaopatrzenia materiałowo-technicznego

Wykonanie planu produkcji (zwłaszcza przy konieczności znaczniejszego zwiększenia zdolności produkcyjnej) jak również planu rozwoju techniki wymaga uprzedniego dokonania inwestycji. Powstaje zatem potrzeba opracowania planu inwestycyjnego. Procedura inwestycyjna ma jednak odrębny przebieg, dlatego też plan inwestycyjny musi być sporządzony wcześniej niż plan produkcyjny. O ile mianowicie plan produkcyjny, zaopatrzenia itd. dla określonego, np. 1967 r., można opracować w czwartym kwartale 1966 r., o tyle plan inwestycyjny dotyczący produkcji, która ma być zrealizowana w 1967 r., musi być opracowany daleko wcześniej. Powinien on poprzedzać zbieranie zleceń, a więc trzeba go sporządzić na początku 1966 r. albo nawet już w 1965 r.

W planie inwestycyjnym uwzględniamy również remonty kapitalne. Plan zaopatrzenia materiałowo-technicznego opracowuje się w oparciu o elementy planu produkcji i planu rozwoju techniki. Z drugiej strony określone kształtowanie się sytuacji w zakresie zaopatrzenia może doprowadzać do korekty planu produkcji.

Plan zatrudnienia i płac jest pochodną planu produkcji i planu rozwoju techniki. Plan zatrudnienia stanowi podstawę opracowania planu plac i planu wydajności .pracy.

Plan kosztów własnych opracowuje się w oparciu o plany produkcji, zaopatrzenia materiałowo-technicznego, zatrudnienia i płac oraz przy uwzględnieniu niektórych elementów planu rozwoju techniki. Wielkości i wskaźniki zawarte w wymienionych planach rzutują na plan kosztów. Z drugiej strony plan kosztów własnych oddziałuje w sposób aktywny na proces produkcyjny i to poprzez rachunek ekonomiczny. Rachunek ekonomiczny i wskaźniki kosztów decydują o wyborze określonych rozwiązań i metod produkcyjnych.

Plon finansowy jest zbiorczym planem wszystkich pozostałych planów cząstkowych planu techniczno-ekonomicznego. Jakakolwiek zmiana zadań i wskaźników w którymkolwiek z planów cząstkowych, znajduje swój wyraz zarówno w planie kosztów własnych, jak i w planie finansowym.

Nieodzowną koniecznością w toku opracowania planu techniczno-ekonomicznego jest ustawiczne czuwanie nad tym, by plany cząstkowe były zharmonizowane. Koordynatorem tych prac jest zazwyczaj dział planowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>