PLANOWANIE W BUDOWNICTWIE CZ. II

Programowanie nie jest aktem jednorazowym, lecz procesem ciągłym, ponieważ programy mogą ulegać zmianie zarówno w skali krajowej, jak i regionu, na którym działa dane przedsiębiorstwo. Żaden program ustalany na 15—25 lat nie może być uważany za ostateczny. Programy gałęzi produkcyjnych czy przedsiębiorstw muszą ulegać okresowym modyfikacjom, związanym z przeobrażeniami występującymi w gospodarce narodowej, a zwłaszcza z rozwojem techniki.

Należy jednak podkreślić, że indywidualne programy poszczególnych zakładów nie stanowią zamknięcia cyklu programowania. Nawiązują one w sposób ścisły i bezpośredni do pro- gramttrozwoju danej gałęzi i działu gospodarki narodowej.

Plan jest dokumentem zatwierdzonym przez jednostkę nadrzędną, określającym dokładnie obowiązki i uprawnienia uczestników działalności gospodarczej. W planie ustalone są sankcje za niewykonanie obowiązków oraz środki niezbędne do realizacji wytyczonych zadań.

Planowanie jako czynność oznacza metodę kierowania przedsiębiorstwem w przyszłych okresach czasu. Planowanie wymaga umiejętności dokonania wyboru ekonomicznego i ustalenia konkretnych zadań produkcyjnych przy uwzględnieniu zgłoszonych lub przewidywanych zleceń. Sens planowania polega na wyborze rozwiązania optymalnego spośród wielu możliwych, przy czym wybór ten musi być oparty na rachunku ekonomicznym. Projekty planów muszą być obecnie sporządzane w kilku wariantach, ponieważ chodzi o to, by zapewnić jednostkom nadrzędnym i przedsiębiorstwom możność dokonania wyboru projektu planu społecznie i ekonomicznie najkorzystniejszego. Dokonanie wyboru równoznaczne jest z podjęciem decyzji ekonomicznej, którą wyprzedzić musi szczegółowa analiza. Konieczność dokonania wyboru optymalnego wariantu wymaga w toku prac nad planem konsekwentnego stosowania kryterium efektywności. Niewłaściwe byłoby np. dokonywanie mechanizacji wtedy, gdy nie jest ona efektywna pod względem ekonomicznym i zamiast obniżki wywołuje zwiększenie kosztów. Zatem wprowadzenie mechanizacji do planu wymaga uprzedniego dokonania skrupulatnej analizy ekonomicznej, wymaga rachunku ekonomicznego. Systematyczne doskonalenie metod rachunku ekonomicznego i coraz szersze wdrażanie go w praktyce planowania jest kapitalnym zagadnieniem doskonalenia-systemu planowania i zarządzania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>