Plany bieżące

Plany bieżące mają na celu określenie planowych zadań produkcyjnych przedsiębiorstwa budowlano-montażowego na okres roczny lub dwuletni. Realność takiego planu, nazwanego planem techniczno-ekonomicznym lub techniczno-produkcyjno- -finansowym (w skrócie planem t.p.f.), może być zapewniona wtedy, gdy przeprowadzi się odpowiednio wczesne rozpoznanie zadań inwestycyjnych, które mają być wykonane przez dane przedsiębiorstwo. Zbyt późne dostarczenie danych (zawieranie umów wstępnych inwestorów z wykonawcami) doprowadza do zwłoki w sporządzaniu planów t.p.f. Dostatecznie wczesne podjęcie decyzji o dwuletnim planowaniu inwestycji oraz wyznaczenie zadań inwestycyjnych w wielkości dostosowanej do mocy produkcyjnej przedsiębiorstw budowlano-montażowych pozwala na terminowe i bardziej realne opracowywanie planów t.p.f. przez przedsiębiorstwa wykonawcze i na oparcie tych planów na rzeczowym programie produkcji.

Plany bieżące umożliwiają skonkretyzowanie nakazów wynikających z narodow-ego planu gospodarczego (NPG) i wieloletniego planu przedsiębiorstwa, jak również z założeń programowych produkcji prowadzonej w tym przedsiębiorstwie. Plany bieżące wiążą zadania planowe z terminami realizacji. Wielkość planowanej produkcji jest wypadkową zdolności produkcyjnej lub mocy przerobowej przedsiębiorstwa budowlanego oraz zamierzeń w zakresie jego rozwoju technicznego.

Bieżące plany produkcji dla całego przedsiębiorstwa opracowuje się na okresy roczne, uwzględniając podział na odcinki kwartalno-miesięczne. Jedynie niektóre elementy produkcji planowane są na okres dwuletni.

Przy opracowywaniu planów stosowana jest metoda bilansowa, polegająca na sporządzaniu odpowiednich bilansów. Podstawą służącą do opracowania planu t.p.f. są następujące materiały:

– 1) założenia programowa przedsiębiorstwa dotyczące kierunku, tempa i wielkości produkcji oraz wytyczne dotyczące środków realizacji

– 2) dyrektywy jednostki nadrzędnej, czyli wskaźniki wynikające z narodowego planu gospodarczego (NPG)

– 3) portfel zleceń

– 4) dane dotyczące wykonania planu produkcji w ubiegłym okresie

– 5) wyniki analizy rezerw produkcyjnych i przewidywanego wykorzystania zdolności produkcyjnej w okresie planowanym, z uwzględnieniem wzrostu zdolności produkcyjnej na skutek zwiększenia wydajności

– 6) skorygowane normy i wskaźniki pracochłonności wyrobów, normatywy materiałowe itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>