Plany regionalne

Rozwój poszczególnych regionów jest ściśle związany z inwestycjami przewidywanymi na terenach tych regionów. Do podstawowych czynników decydujących o podjęciu inwestycji na ściśle określonym terenie można zaliczyć:

– 1) bazę surowcową,

– 2) poziom kosztów transportu surowców i półfabrykatów niezbędnych do produkcji (w porównaniu z kosztami przewozu gotowych wyrobów do odbiorców lub określonych regionów zbytu),

– 3) bazę energetyczną,

– 4) warunki wodne (zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków),

– 5) kadrę fachową,

– 6) powiązania produkcyjne i inne.

Zbyt duży napór inwestycji w określonych regionach stwarza duże napięcie na wielu odcinkach gospodarki, a mianowicie w zakresie uzbrojenia terenu, produkcji materiałów budowlanych, wykonawstwa budowlanego, transportu, organizacji produkcji itd. Dlatego też ze społecznego punktu widzenia najodpowiedniejsze byłoby takie rozmieszczenie sił wytwórczych, które pozwalałoby na regionalne zbilansowanie rozwoju środków produkcji z przyrostem siły roboczej. Nadmierny rozwój regionu — podobnie jak jego niedorozwój — jest niewskazany, ponieważ doprowadza do zakłócenia równowagi między czynnikami społecznymi i gospodarczymi oraz przynosi straty ekonomiczne. Nadmierny rozwój regionu przyczynia się czasem do powstania takiej aglomeracji, w której lokalizacja każdej następnej inwestycji wywołuje tak znaczny wzrost inwestycji towarzyszących (np. dla pokrycia deficytu wody) i takie trudności w eksploatacji istniejących urządzeń (np. węzła komunikacyjnego), że porównując korzyści i straty trzeba uznać konieczność lokalizacji danej inwestycji w innych regionach.

Z drugiej strony ze względów technologicznych, kadrowych i ekonomicznych niemożliwe jest nadmierne rozproszenie inwestycji, szczególnie przemysłowych. Dlatego też inwestycje przemysłowe, w szczególności zakłady przemysłów przetwórczych, skoncentrowane są głównie w dużych i średnich miastach. Pociąga to za sobą wzrost budownictwa przemysłowego i mieszkaniowego, ponieważ ludność dojeżdżająca początkowo do większych ośrodków przenosi się stopniowo do nich na stałe. Proces ten przyczynia się do nadmiernego wzrostu dużych miast, które w porównaniu z miastami średnimi wymagają dokonywania większych nakładów inwestycyjnych i ponoszenia większych kosztów eksploatacyjnych.

Podkreśliliśmy już, że plany regionalne powinny być zharmonizowane i integralnie powiązane z krajowym planem gospodarczym. Należy przy tym podkreślić, że suma planów regionalnych nie stanowi krajowego planu gospodarczego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>