Podstawowe kryteria oęeny realizacji produkcji budowlano-montażowej

Planowe wykonanie obiektów budowlanych jest głównym zadaniem produkcyjnym przedsiębiorstw budowlano-montażowych, a wykonanie zadań produkcyjnych jest podstawowym miernikiem oceny działalności tych przedsiębiorstw. Wielkość produkcji rzutuje na pozostałe czynniki produkcji, jak stan zatrudnienia, fundusz płac, środki trwałe, zużycie materiałów, zaopatrzenie, zaangażowanie pozostałych środków obrotowych, koszty produkcji oraz ekonomiczne wyniki działalności przedsiębiorstwa. Wymienione czynniki zależne są nie tylko od samej wielkości produkcji, lecz również od sposobu i tempa jej realizacji. Okoliczność ta uzasadnia wszechstronne badanie realizacji produkcji. Wskaźnik wielkości produkcji stanowi zatem punkt wyjścia przy kompleksowej analizie ekonomicznej. Produkcję budowlano-montażową charakteryzuje szereg wskaźników, a mianowicie:

– 1) wskaźnik produkcji podstawowej, polegającej na wznoszeniu obiektów budowlanych w najbardziej ogólnym tego słowa znaczeniu

– 2) wskaźnik produkcji pomocniczej, polegającej na wytwarzaniu materiałów i elementów budowlanych

– 3) wskaźnik działalności usługowej, do której zaliczamy głównie usługi sprzętu i transportu.

– Obok powyższych wskaźników należałoby stopniowo wprowadzić jeszcze:

– 4) wskaźnik rytmiczności produkcji.

– Analizę produkcji można podzielić na:

– 1) analizę wykonania zadań produkcyjnych,

' 2) analizę dynamiki produkcji oraz kształtowania się wielkości wskaźników podstawowych i uzupełniających. Podstawowym zadaniem tej analizy jest zbadanie i ocena wykonania planów dyrektywnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>