Podział decyzji inwestycyjnych i źródeł finansowania inwestycji

Znalezienie efektywnych form i zasad finansowania inwestycji uzależnione jest w znacznym stopniu od właściwego ustalenia zakresu decyzji inwestycyjnych, które mogą być podejmowane przez poszczególne podmioty gospodarujące i zarządzające. Na ogół bezspornie uznawana jest konieczność scentralizowania znacznej części decyzji inwestycyjnych przez najwyższe organa zarządzania gospodarką narodowTą. Natomiast częściowa decentralizacja tych decyzji na szczeblu pośrednim (zjednoczenia) i najniższym (przedsiębiorstwa! budzi wątpliwości głównie z uwagi na możliwość wystąpienia kolizji przy realizowaniu inwestycji preferowanych z punktu widzenia gospodarki narodowej. Niemniej za pozostawieniem dość znacznego zakresu decyzji inwestycyjnych zjednoczeniom i przedsiębiorstwom przemawia szereg argumentów. Najistotniejsze z nich to:

– 1. Uznając konieczność koncentrowania nakładów na inwestycjach najistotniejszych z punktu widzenia gospodarki narodowej nie należy zaniedbywać procesu rozwoju czy usprawnień w poszczególnych gałęziach i przedsiębiorstwach. Zasada ta może być realizowana bardziej skutecznie przy pewnej decentralizacji decyzji inwestycyjnych.

– 2. Przyznanie przedsiębiorstwom i zjednoczeniom ograniczonej samodzielności decyzji inwestycyjnych powinno być czynnikiem mobilizującym te jednostki do racjonalnych, opartych na własnej inicjatywie i rachunku ekonomicznym rozwiązań gospodarczych.

– 3. Szereg decyzji o inwestycjach rozwojowych, a przede wszystkim usprawniających, wymaga szczegółowej znajomości specyfiki branży czy przedsiębiorstwa, faktycznych potrzeb, warunków oraz rezerw. W tym zakresie większą ilością szczegółowych informacji koniecznych do podjęcia prawidłowej decyzji inwestycyjnej dysponują zjednoczenia i przedsiębiorstwa.

– 4. Powiązanie możliwości rozwojowych branży i przedsiębiorstwa z wygospodarowanymi przez nie wynikami finansowymi pozwala na wykorzystanie zysku jako bodźca zainteresowania materialnego oraz dokonywanie wyboru między przyrostem zapasów i inwestycji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>