Podział planów (według okresów objętych planem)

Rozróżniamy plany perspektywiczne, wieloletnie i bieżące. Plany perspektywiczne opracowuje się zazwyczaj na okres do dwudziestu lat. Charakterem swym są one zbliżone do programów rozwoju danej gałęzi lub branży. Cechą planów perspektywicznych jest ich daleko posunięta elastyczność, wyrażająca się tym, że z mocy ustawy ulegają weryfikacji co pięć lat. Ich stopień realności wzrasta w miarę zbliżania się do okresu wieloletniego. Plan perspektywiczny opracowuje się w skali działu, gałęzi, branży i regionu, a w mniejszym zakresie — w skali przedsiębiorstwa. W skali przedsiębiorstwa opracowują go niektóre wielkie przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa ’wodociągów i kanalizacji w wielkich miastach.

Plany perspektywiczne określają główne kierunki rozwoju oraz zmiany strukturalne. Opracowanie planów perspektywicznych wymaga odpowiedniego przygotowania służb planistycznych (służb ekonomicznych) z uwagi na konieczność uwzględnienia prognoz rozwoju nauki i techniki, rozwoju demograficznego, struktury i kwalifikacji kadr itd.

Plany wieloletnie sporządzane są ostatnio na okresy pięcioletnie. Szczególne znaczenie tych planów w systemie planowania polega na tym, że w ich ramach przeprowadza się zmiany w strukturze produkcji. Dotyczy to w szczególności kluczowych przedsięwzięć inwestycyjnych, wprowadzenia nowej techniki, osiągnięcia wyższego poziomu specjalizacji i koncentracji produkcji oraz wykorzystania możliwości tkwiących w międzynarodowym podziale pracy. Plany wieloletnie mają na celu określenie długofalowych zadań produkcyjnych. Z uwagi na to, że plany wieloletnie obejmują co najmniej pięcioletnie okresy, istnieje zawsze pewien stopień prawdopodobieństwa zmiany zadań ilościowych i ewentualnie struktury asortymen- towej. Z tych względów ustalenia planów wieloletnich są okresowo rewidowane i aktualizowane.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>