Podział zysku w zjednoczeniu cz. II

Jednym z funduszy celowych jest fundusz rezerwowy zjednoczenia. Przeznaczony jest on głównie na udzielanie pomocy finansowej przedsiębiorstwom objętym danym zjednoczeniem budownictwa.

Podstawowym źródłem tworzenia funduszu rezerwowego są części zysku przedsiębiorstw zgrupowanych w danym zjednoczeniu. Wysokość odpisów z zysku na fundusz rezerwowy ustalana jest na okres co najmniej dwóch lat z podziałem na stawki dla poszczególnych lat. Stawka stanowi odsetek łącznej kwoty zysku zjednoczenia (tzn. zgrupowanych w nim przedsiębiorstw) pomniejszonego o odpisy na fundusze zakładowe należne poszczególnym przedsiębiorstwom. Fundusz rezerwowy powiększony jest również o nieprawidłowe i niezależne zyski przedsiębiorstw oraz o nadwyżki funduszy własnych w obrocie przedsiębiorstw na początek roku, gdy kolegium zjednoczenia zadecyduje o odprowadzaniu takiej nadwyżki na fundusz rezerwowy zjednoczenia, a nie fundusz rozwoju przedsiębiorstwa. Do innych źródeł tworzenia funduszu rezerwowego można zaliczyć pozostałe na koniec roku środki obrotowe uzyskane z tytułu wpłat na utrzymanie zjednoczenia oraz nie wykorzystaną część środków obrotowych pochodzących z funduszu przeznaczonego na realizację danego przedsięwzięcia gospodarczego. Fundusz rezerwowy powiększa się także o pozostałość środków na rachunku rozliczeń zjednoczenia z budżetem po dokonaniu podziału zysku za ubiegły rok oraz wpłaty z tytułu odsetek za pożyczki udzielone przez zjednoczenie przedsiębiorstwom.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>