Podział zysku w zjednoczeniu

W toku omawiania podziału zysku przedsiębiorstw nakreślona została rola zjednoczeń w przejmowaniu nadwyżek zysku oraz w dotowaniu strat. Funkcje zjednoczeń w dziedzinie gospodarki finansowej są jednak znacznie szersze i wykraczają poza zakres pośredniczenia w rozliczeniach między przedsiębiorstwem a budżetem.

Do podstawowych zadań zjednoczeń w dziedzinie gospodarki finansowej przedsiębiorstw należy:

– 1) ustalanie dyrektywnych dwuletnich zadań finansowych w zakresie wynikowego poziomu kosztów

– 2) ustalanie dwuletnich planowych norm finansowych przyjętych dla rozliczeń ze zjednoczeniami (w ramach uzyskanych z ministerstwa wskaźników dyrektywnych dotyczących wpłat z zysku do budżetu)

– 3) dokonywanie uzasadnionych gospodarczo zmian dyre- ktywnyeh planowych zadań i norm finansowych przyjętych dla przedsiębiorstw

– 4) redystrybuowanie środków finansowych między przedsiębiorstwami zjednoczenia

– 5} analizowanie wyników działalności finansowej przedsiębiorstw, kontrolowanie dyscypliny płatniczej oraz prawidłowości kredytów i pozostałych zobowiązań

– 6) podejmowanie decyzji o przekazaniu określonych środków produkcji pomiędzy przedsiębiorstwami (środków trwałych przeważnie nieodpłatnie, a środków obrotowych — odpłatnie).

Dla realizowania swych funkcji ekonomicznych zjednoczenia budownictwa są wyposażone w określone fundusze celowe, tworzone głównie z zysku podległych im przedsiębiorstw. Dysponowanie tymi funduszami pozostaje w gestii zjednoczenia. Wchodzą tu głównie w grę fundusz rezerwowy i fundusz inwestycyjny oraz fundusz przedsięwzięć gospodarczych. Obok wymienionych funduszy zjednoczenia wiodące mogą tworzyć fundusz branży i przedsięwzięć rejonowych (dokonywanych na dobro przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie objętym działaniem danego zjednoczenia).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>