Pojęcie akumulacji i czynniki określające jej wielkość cz. II

Akumulacja pieniężna jest zjawiskiem finansowym, ponieważ polega na gromadzeniu zasobów pieniężnych w trakcie realizacji produkcji. Z punktu widzenia klasyfikacji zjawisk finansowych akumulacja (zysk) jest dochodem, nadwyżką w stosunku do kosztów. Stąd o akumulacji można mówić tylko w stosunku do sprzedanych obiektów lub usług. W gospodarce narodowej sprzedaje się na ogół wyroby i usługi będące finalnym wytworem pracy przedsiębiorstwa. W budownictwie jednak, z uwagi na różne systemy rozliczeń, możemy mieć do czynienia ze sprzedażą zarówno całego obiektu, jak też jego fragmentu. Akumulacja powstaje zatem w trakcie realizacji obiektu lub jego fragmentów.

Akumulacja tworzona jest dzięki pracy kolektywu produkcyjnego w oparciu o wydzielone środki przedsiębiorstwa i w jego ramach, stanowi więc własny wynik działalności (przy założeniu prawidłowości procesów gospodarczych). Powstawanie akumulacji w ramach przedsiębiorstwa nie może w każdym wypadku oznaczać jej całkowitego wykorzystania przez to przedsiębiorstwo, decydują bowiem o tym proporcje rozwoju gospodarki narodowej oraz rzeczywiste potrzeby przedsiębiorstwa podyktowane planowaną skalą tego rozwoju . Specyficzną cechą przedsiębiorstw budowlano-montażowych jest relatywnie niski stopień akumulacji w stosunku do kosztów własnych, co wynika głównie z chęci niezwiększania kosztów wykonywania inwestycji.

Wielkość akumulacji przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego uzależniona jest od:

– 1) poziomu cen robót i usług,

– 2) wysokości kosztów własnych,

– 3) rozmiarów produkcji i usług,

– 4) struktury rodzajowej produkcji budowlano-montażowej.

Podział akumulacji uzależniony jest od jej woluminu

Poziom cen jest w zasadzie czynnikiem niezależnym od pracy przedsiębiorstwa, bowiem w gospodarce planowej ceny ustalane są zazwyczaj przez państwo. Nie dotyczy to jednak w pełni produkcji budowlano-montażowej, mimo istnienia pełnych kosztorysów na obiekty typowe i wyceny podstawowej części robót dokonywanych w budownictwie przedstawionej w katalogach. Cena za obiekt lub poszczególne jego

Podział akumulacji uzależniony jest od jej woluminu. W rozpatrywanym przez nas dziale gospodarki narodowej problem ten sprowadza się do podziału zysku, co będzie 'przedmiotem dalszych rozważań. elementy nosi charakter w znacznym stopniu „ceny umownej”. Ujmując problem technicznie można stwierdzić, że poziom cen zależy od przyjętego systemu wynagrodzeń i systemu rozliczeń. Jednakże z merytorycznego punktu widzenia znacznie większy wpływ przedsiębiorstwa na ustalanie efektywnych cen za produkcję występujący w budownictwie — w zestawieniu z. innymi działami gospodarki narodowej — wynika zarówno z rozbieżności między zakresem rzeczowym inwestycji a limitami, finansowymi, jak i stąd, że koszt jednostkowy (za m3, m2, izbę itd.) jest zmienny. Zmienność kosztu jednostkowego wiąże się nie tylko z tym, że produkcja ma charakter indywidualny, bowiem nawet w wypadku wykonywania typowych obiektów metodą uprzemysłowioną małe zmiany w rozwiązaniach, różne odległości dowozu materiałów, dodatki za wszelkiego rodzaju utrudnienia i inne przyczyny stwarzają możliwość legalnego podwyższenia ceny produktu finalnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>