Powiązanie planowania przestrzennego z budownictwem

Z wyżej przedstawionych zasad planowania przestrzennego, a w szczególności planowania regionalnego i planowania miast (osiedli), wynika, że realizacja zadań ustalonych w toku tego planowania jest jak najściślej powiązana z budownictwem, z działalnością przedsiębiorstw budowlano-montażowych i ich zaplecza (łącznie z przemysłem materiałów budowlanych). Zatem dążąc do zapewnienia właściwej realizacji tych zadań należy stworzyć warunki umożliwiające prawidłowy przebieg produkcji budowlanej. Trzeba się bowiem liczyć z tym, że przy niedostatecznej zdolności produkcyjnej przedsiębiorstw budowlano-montażowych oraz niewłaściwym rozmieszczeniu tych przedsiębiorstw realizacja planów inwestycyjnych w ujęciu przestrzennym może natrafiać na trudności prowadzące do opóźnienia terminów oddawania obiektów do użytku. Zachodzi zatem uzasadniona i pilna potrzeba:

— ustalenia i okresowego sprawdzania zdolności produkcyjnej (mocy przerobowej) przedsiębiorstw budowlanych (z uwzględnieniem stosowanej technologii i techniki)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>