Poziom kosztów produkcji i rentowność

Jakość produkcji

Celem analizy jakości produkcji jest ustalenie, czy jakość produkcji jest zgodna z warunkami technicznymi. Badanie jakości produkcji w budownictwie należy przeprowadzić już przed rozpoczęciem procesu wykonawstwa. Rozróżniamy trzy etapy tego badania.

– 1. Pierwszym etapem jest kontrola założeń i dokumentacji technicznej. Należy przy tym uwzględniać prawidłowość zabudowy, jej funkcjonalizm, sposób etapowania wykonawstwa oraz dobór konstrukcji i materiałów.

– 2. Drugim etapem jest badanie jakości materiałów budowlanych, fachowości i umiejętności pracowników przedsiębiorstwa budowlanego oraz ich przygotowania do wykonania konkretnych prac, jak również badanie zdolności technicznej maszyn i agregatów.

– 3. Trzeci etap badania jakości dotyczy realizacji produkcji.

Kontrola jakości ma charakter kompleksowy. Ma ona na celu ustalenie, czy zachowane zostały następujące warunki:

– a) właściwa kolejność procesów produkcyjnych,

– b) właściwy dobór materiałów,

– c) przestrzeganie zasad prawa budowlanego,

– d) prawidłowa organizacja produkcji,

– e) właściwy nadzór techniczny.

W razie stwierdzenia, że w danym przedsiębiorstwie budowlano-montażowym istnieją niedociągnięcia w zakresie jakości produkcji, należy rozpatrzyć przede wszystkim następujące sprawy:

— sposób odbioru dostaw materiałowych, a w szczególności ustalić, czy jakość dostarczonych materiałów jest zgodna z ogólnymi i szczegółowymi warunkami dostaw

— poziom fachowości i kwalifikacji kadry kierowniczej i rzemieślniczej budów, a w szczególności skontrolować posiadanie uprawnień przez kierowników budów oraz świadectw przez majstrów i rzemieślników {robotników wykwalifikowanych!

— prawidłowość dokonywania nadzoru przez kierownictwo budów i majstrów.

Przeprowadzając analizę jakości trzeba również określić ilość i charakter braków oraz powstałe z tego tytułu straty.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>