Poznawcza wartość rozpatrywanego współczynnika

Sprzedaż robót nie jest obciążona podatkiem obrotowym, a kosztów sprzedaży robót nie wyodrębnia się, gdyż ich udział w strukturze kosztów przedsiębiorstwa jest tak niski, że nie ma żadnego praktycznego znaczenia. Elementy te nie wpływają zatem na budowę współczynnika rentowności.

Podany współczynnik jest stosowany praktycznie tylko do mierzenia rentowności robót własnych. Nie charakteryzuje zatem całkowitej rentowności przedsiębiorstwa ani nawet rentowności operacyjnej, bo nie zawiera składników dotyczących działalności pomocniczej. Poznawcza wartość rozpatrywanego współczynnika zależy od wielu okoliczności, np. od:

– 1) rzeczowego zakresu robót (im większy zakres robót, im bardziej zróżnicowane ich rodzaje, im większa różnorodność obiektów, tym mniejsza jest miarodajność współczynnika rentowności)

– 2) czasu wykonywania robót (im dłuższych okresów wykonywania robót dotyczy ten współczynnik, tym bardziej ulega wpływowi czynników niezależnych od przedsiębiorstwa, np. zmianom cen na środki produkcji)

– 3) różnorodnych warunków produkcji i sprzedaży robót (stabilizacja tych warunków podnosi na ogół znaczenie i wartość współczynnika rentowności).

Uprzednio opisanym trzem sposobom sprzedaży robót odpowiadają trzy miary rentowności robót. Comiesięczna sprzedaż wszystkich robót wykonanych w danym miesiącu prowadzi do ustalania bieżącej, aktualnej rentowności robót. Liczbową wartość współczynnika kształtują aktualne ceny i koszty, a zakres robót jest wydatnie ograniczony krótkim okresem sprzedaży. Korzystnym zjawiskiem jest również to, że współczynnik rentowności odzwierciedla finansowe wyniki całej produkcji budowlano-montażowej. Powyższe zalety nie rekompensują jednak poważnej wady tego współczynnika, która jest związana ze sposobem sprzedaży robót. Jak wynika z praktyki, stosowanie sprzedaży miesięcznej doprowadza do tzw. przefakturowywania robót, tj. wykazywania zwiększonych w stosunku do rzeczywistości dochodów ze sprzedaży robót (P), co wydatnie zniekształca liczbową wartość współczynnika.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>