Pozycje analityczne kosztów ogólnych budowy:

– 1. Płace i narzuty na płace personelu inżynieryjno-technicznego i administracyjno-gospodarczego zatrudnionego na budowach oraz pracowników zatrudnionych przy dozorze budowy. Nie zalicza się do tej pozycji płac personelu magazynów przyobiektowych.

– 2. Płace uzupełniające i narzuty na płace uzupełniające z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz świadczenia socjalne dla pracowników bezpośrednio produkcyjnych. Pozycja ta obejmuje również dopłaty dla brygadzistów za kierowanie brygadą.

– 3. Koszty bezpieczeństwa i higieny pracy na budowach. Pozycja ta obejmuje wartość zużycia odzieży i obuwia ochronnego oraz sprzętu ochrony osobistej, koszty konserwacji tych przedmiotów, koszty utrzymania higieny pracy itp.

– 4. Koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych. Pozycja ta obejmuje dodatkowe wynagrodzenia zwerbowanych pracowników (np. dodatki za rozłąkę), koszty przewozu i zakwaterowania pracowników zamiejscowych, straty na gospodarce hotelowej prowadzonej w formie tzw. działalności po- zaoperacyjnej, koszty przewozu pracowników z miejsca zamieszkania do miejsca pracy i z powrotem, diety dla pracowników czasowo przeniesionych, koszty propagandy werbunkowej, płace i narzuty na płace personelu werbującego zatrudnionego przez budowę itp.

– 5. Zużycie tymczasowych budynków i urządzeń na budo- wie. Pozycja ta obejmuje okresową stawkę kosztów zużycia wspomnianych obiektów, straty występujące przy ich likwidacji oraz koszty remontów i konserwacji. Obejmuje ona także okresowe stawki kosztów zużycia prowizorycznych obiektów magazynów przyobiektowych. Nie obejmuje natomiast wartości zużycia prowizorycznych budynków i urządzeń użytkowanych przez wyodrębnione organizacyjnie komórki działalności pomocniczej.

– 6. Zużycie drobnego sprzętu budowlanego. Pozycja ta obejmuje wartość zużycia (amortyzację) i konserwacji narzędzi i innego sprzętu budowlanego oraz wartość zużycia sprzętu przeciwpożarowego i sprzętu wykorzystywanego do dozoru budowy, jeżeli w kosztorysie sprzęt taki nie został zaliczony do bezpośrednich kosztów robót. Nie obejmuje natomiast wartości zużycia sprzętu użytkowanego do zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. Zużycie drobnego sprzętu budowlanego dotyczy głównie przedmiotów nietrwałych, ale może obejmować również amortyzację środków trwałych.

– 7. Koszty nieprodukcyjne budowy. Pozycja ta obejmuje:

A.] Koszty robót poprawkowych wykonywanych na czynnym placu budowy. Po likwidacji placu budowy koszty te są zaliczane do kosztów zarządu. Koszty robót poprawkowych składają się z elementów kalkulacyjnych (tzn. kosztów materiałów, narzutu kosztów zakupu i magazynowania, kosztów robocizny oraz kosztów sprzętu), jeśli roboty te są wykonywane własnymi siłami. Jeśli natomiast zleceniodawca udzielił zlecenia na roboty poprawkowe obcemu przedsiębiorstwu (tzw. wykonawcy zastępczemu), to koszty tych robót są traktowane jako zmniejszenie sprzedaży robót.

[ B.] Koszty przestojów na budowie, tj. płace i narzuty na płace robotników mających przestoje oraz koszty przestojów sprzętu budowlanego i transportowego na budowie.

– 8. Pozostałe koszty ogólne budowy. Pozycja ta obejmuje koszty oświetlenia budowy, wartość zużycia materiałów na cele administracyjno-gospodarcze budowy, ubezpieczenia rzeczowe budowy, koszty przejazdów i delegacji służbowych pracowników budowy, świadczenia i czynsze itp.

Powyższe wyszczególnienie składników kosztów ogólnych budowy łatwo skojarzyć z indywidualnym, osobistym zakresem odpowiedzialności za wysokość kosztów robót w przedsiębiorstwie.

Bezpośrednie koszty robót grupuje się w analityce prowadzonej do konta „Produkcja budowlano-montażowa” według jednostek ewidencji kosztów. Natomiast koszty ogólne budowy grupuje się w analityce prowadzonej do konta „Koszty ogólne budowy” według poszczególnych budów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>