Prganizacja robót (sposobu zlecania robót, nadzoru i odbiorów)

— stosowanej technologii i poziomu wykonania, zwłaszcza w okresach zimowych

— jakości stosowanych materiałów, półfabrykatów i prefabrykatów.

Istotne jest również stwierdzenie, jaki udział w przerobie mają obiekty gotowe odebrane przez inwestora. Metoda badań jest następująca:

– 1. Porównuje się wykonane zadania produkcyjne z zaplanowanymi, ustalonymi w planie techniczno-ekonomicznym. W ten sposób określa się procent przekroczenia lub niewykonania tego planu.

– 2. Porównuje się liczby zbiorcze, charakteryzujące całokształt produkcji podstawowej, pomocniczej i usług w ujęciu rocznym i w poszczególnych kwartałach, co pozwala ustalić harmonijność wykonania produkcji w okresie rocznym.

– 3. Porównuje się wielkość przerobu przedsiębiorstwa w okresie rocznym z zadaniami poszczególnych budów.

Przekroczenie planu powoduje zazwyczaj poprawę rentowności, ponieważ wiąże się na ogól tylko z przyrostem kosztów zmiennych. Natomiast niewykonanie planu pociąga za sobą zazwyczaj obniżenie poziomu rentowności z powodu ponoszenia kosztów stałych w pełnej wysokości (przy mniejszym przerobie).

Badanie dynamiki produkcji polega na ustaleniu przebiegu produkcji w czasie na podstawie porównania danych za poszczególne kwartały, a również za poszczególne lata. Badając dynamikę produkcji w skali kwartalnej i miesięcznej uzyskujemy pogląd na rytmiczność produkcji.

Rytmiczność produkcji polega na zgodnej z planami i harmonogramami równomierności wytwarzania i przekazywania gotowych obiektów lub stanów obiektów. Rytmiczność produkcji ma poważne znaczenie ekonomiczne i stanowi istotne kryterium w ocenie przedsiębiorstwa przemysłowego. Z tego też względu również w budownictwie zmierza się do osiągnięcia rytmiczności produkcji. Rytmiczność produkcji pozwala na:

— zapewnienie należytego i normalnego wykorzystania zdolności produkcyjnej całej budowy i harmonijnej współpracy z działami przedsiębiorstwa,

— zapewnienie optymalnego zaopatrzenia budowy w niezbędny sprzęt i optymalnego wykorzystania tego sprzętu,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>