Problematyka analizy kosztów własnych

Koszty własne stanowią jeden z głównych wskaźników syntetycznych działalności gospodarczej przedsiębiorstw. W gospodarce socjalistycznej obniżka kosztów własnych jest podstawowym czynnikiem w dążeniu do poprawy wyników ekonomicznych osiąganych przez przedsiębiorstwa oraz w dążeniu do zwiększenia dochodu narodowego.

Koszty własne przedsiębiorstwa stanowią sumę wyrażonych w pieniądzu nakładów pracy żywej i uprzedmiotowionej, poniesionych na wytworzenie i zbyt produkcji oraz usług. Wielkość tych nakładów zależy od umiejętności gospodarowania 37 — Ekonomika budownictwa oraz od trafności decyzji podejmowanych przez osoby, które pełnią funkcje kierownicze.

Analiza kosztów własnych w dynamicznym ujęciu pozwala zatem na ocenę działalności gospodarczej przedsiębiorstwa i efektywności zarządzania. Celem analizy kosztów własnych produkcji jest określenie

– a) poziomu kosztów i ich struktury,

– b) stopnia wykonania zadań w zakresie obniżki kosztów,

– c) przyczyn powodujących odchylenia od planu,

– d) możliwości dalszego obniżenia kosztów.

Przedmiotem, analizy kosztów własnych produkcji są: koszty własne, wartość kosztorysu badanego obiektu czy budowy, rentowność budowy oraz analiza poszczególnych elementów kosztów.

Podstawowymi materiałami do analizy kosztów własnych są: zweryfikowane kosztorysy, skontrolowane zapisy księgowe, skontrolowane dokumenty pierwotne.

Analizę opracowaną dla użytku wewnętrznego czy zewnętrznego powinien cechować obiektywizm. Należy unikać wszelkich możliwości zniekształcania lub zamaskowywania osiągniętych wyników analizy charakteryzujących rzeczywisty stan gospodarki przedsiębiorstwa.

Analiza powinna być prowadzona w ujęciu dynamicznym, a więc powinna polegać na badaniu zmian wielkości kosztów w czasie. Porównanie to powinno dotyczyć zarówno sumy kosztów własnych, jak i kosztu jednostkowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>