Produkcja w toku

Produkcja w toku obejmuje niezakończoną produkcję budowlano-montażową (od stanu surowego do obiektu gotowego) i produkcję pomocniczą, a zatem: wszelkie formy produkcji rozpoczętej, produkcję półfabrykatów oraz prefabrykatów i produkcję niezakończoną. Badając produkcję w toku należy oddzielić niezakończoną produkcję budowlano-montażową (roboty w toku) od produkcji pomocniczej, bowiem treść ekonomiczna obu tych składników jest odmienna. W ramach produkcji pomocniczej produkcję w toku stanowią te wyroby wycenione według kosztu własnego, które nie mają jeszcze postaci wyrobów gotowych lub półfabrykatów. Natomiast roboty budowlane w toku stanowią tylko część niezakończonej produkcji budowlano-montażowej, gdyż inna jej część podlega stopniowej sprzedaży na rzecz zleceniodawcy (mimo niezakoń- czenia budowy obiektu).

Pojęcie produkcji pomocniczej w toku jest jednoznaczne. Pozycja ta wykazywana jest w sprawozdawczości finansowej w jednej pozycji. Normatyw tej produkcji pozwala na porównanie stanu faktycznego z normatywnym i na wyciągnięcie odpowiednich wniosków z tego porównania.

Pojęcie robót w toku może być rozmaicie interpretowane w zależności od systemu rozliczeń. W zależności od tych sy stemów roboty w toku mogą być wykazywane bądź w jednej, bądź w dwóch pozycjach bilansu sprawozdawczego, przy czym jedna z tych pozycji reprezentuje wartość robót według kalkulowanego kosztu własnego, zaś druga — według cen sprzedaży.

Gdy przedsiębiorstwo rozlicza ze zleceniodawcami wykonaną produkcję budowlano-montażową za pomocą faktur wystawianych po zakończeniu poszczególnych elementów obiektu, wówczas roboty w toku obejmują:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>