Protokolarny odbiór robót

Wynagrodzenie wykonawcy może być ustalane według kosztorysów wykonawczych wtedy, gdy podejmuje on trudne, skomplikowane roboty o wielkim zakresie, w warunkach, które nie mogą być dokładnie poznane przed rozpoczęciem robót (np. budowa zapory wodnej, kanału, wielkich obiektów przemysłowych, portów morskich). Jednak również w tych okolicznościach muszą być spełnione dodatkowe warunki, których sens polega na ograniczaniu zastosowania kosztorysów wykonawczych jako podstawy określającej sprzedażną wartość robót. Zastosowanie kosztorysów wykonawczych, jako podstawowego sposobu ustalania sprzedażnej wartości robót objętych daną umową, nie zwalnia z obowiązku zastosowania sposobu ryczałtowego w stosunku do tych fragmentów robót, w wypadku których można przyjąć ten sposób.

Odbiór robót jest aktem protokolarnego stwierdzenia przez przedstawicieli zainteresowanych stron (tj. generalnego wykonawcę, podwykonawców, wykonawców częściowych, zamawiającego): a) zgodności wykonanych robót z umową i dokumentacją przyjętą do realizacji, b) ilości wszystkich wykonanych robót {ustalonej na podstawie obmiaru w technicznych jednostkach miary), c) jakości robót, d) zgodności terminów rozpoczynania i kończenia robót z terminami umownymi, e) wzajemnych roszczeń specjalnych (np. kar i odszkodowań itp.). Odbiór robót jest więc sposobnością do wielostronnej kontroli produktu budownictwa.

Protokolarny odbiór robót jest warunkiem koniecznym dla powstania aktu sprzedaży robót. Sprzedaż robót i zafakturowanie robót sprzedanych nie może nastąpić bez protokolarnego odbioru robót. Nie każdy jednak odbiór robót musi prowadzić do sprzedaży robót. Znane są bowiem takie odbiory robót, które spełniają tylko funkcje kontroli technicznej.

Znaczenie powyższych zasad polega na skutkach, jakie wywierają one przy zaliczaniu przez rachunkowość poszczególnych operacji sprzedaży robót do kolejnych okresów sprawozdawczych i przy ustalaniu wartości produkcji przedsiębiorstwa budowlano-montażowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>