Przebieg obrotu środków

Przebieg obrotu środków można przedstawić jako krążenie stale wahającej się wielkości przechodzącej przez różne powtarzające się stadia obrotu wartości. Wahania wielkości środków występują systematycznie co pewien okres lub są niepowtarzalne !zależy to od przyczyn ich występowania. Stwierdzenie takie nie może jednak prowadzić do błędnego wniosku, że wielkość wahań całości środków znajdujących się w ruchu okrężnym przedsiębiorstwa jest nieograniczona, że środki obrotowe zaangażowane w ruchu okrężnym przedsiębiorstw budowlano-montażowych mogą raz osiągać wartość zerową, a innym razem dążyć do plus nieskończoności. Obserwując obrót środków w ciągu pewnego okresu można stwierdzić, że suma środków obrotowych nigdy nie osiąga wartości zerowej. Co więcej, mimo znacznych wahań, które występują w każdym z rozpatrywanych odcinków czasu, wartości zaangażowane w fazie produkcji, zbytu i zaopatrzenia nie schodzą poniżej pewnej określonej granicy (sytuacja taka zdarza się np. wtedy, gdy przedsiębiorstwo ulega likwidacji). W ruchu okrężnym istnieją zatem pewne prawidłowości, które decydują o tym, że może się on odbywać pod warunkiem, że stan środków obrotowych w przedsiębiorstwie nie spadnie poniżej określonej minimalnej wartości. Obserwując wiele ruchów okrężnych można stwierdzić, że w ramach nierównomierności zachodzących w krążeniu środków obrotowych występuje równomierność polegająca na tym, że w pewnym okresie czasu wartość części środków ulegających obrotowi jest stale taka sama. Wartości tej nie można wycofać z ruchu okrężnego środków w przedsiębiorstwie pod groźbą unieruchomienia procesu produkcji lub ograniczenia zakresu działalności. Krążenie tej wartości w przedsiębiorstwie możemy uznać za stałe z punktu widzenia umownej liczby ruchów okrężnych lub — innymi słowy — określonego czasu bowiem w wypadku

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>