Przedmiot analizy oraz mierniki oceny – rozwinięcie

Ocena stanu organizacyjnego i efektywności organizacji może być niekiedy dokonywana na podstawie badania wyników działalności przedsiębiorstwa w ujęciu dynamicznym (co pozwala na ustalenie stopnia poprawy lub pogorszenia w stosunku do okresów poprzednich) lub na podstawie porównań „w przestrzeni” (co pozwala na ustalenie sprawności danego przedsiębiorstwa w stosunku do sprawności innych, podobnych przedsiębiorstw).

Takie metody mogą się jednak okazać zawodne. Może się zwłaszcza nasuwać wątpliwość, czy w przyjętej bazie istnieje odpowiedni poziom sprawności i czy wobec tego baza ta może być układem odniesienia przy dokonywaniu porównań.

Dlatego też w wypadkach wątpliwych albo wtedy, gdy chodzi o uzyskanie sprawdzianu, trzeba stworzyć pewne teoretyczne układy organizacyjne i uznać je za wzorcowe, W takich wypadkach ocena efektywności organizacji lub sprawności działania będzie miała charakter przybliżony, szacunkowy i będzie polegała na ustalaniu stopnia odchyleń od przyjętego wzorca.

W ramach szczegółowej analizy organizacyjnej poddaje się badaniom poszczególne elementy składowe pojęcia „organizacja” (organizacja pracy, organizacja produkcji, organizacja gospodarki środkami produkcji, organizacja wewnętrzna przedsiębiorstwa oraz organizacja zarządzania). W ramach tych elementów składowych przeprowadzamy jeszcze dalszy podział na składniki pierwotne, które pozwalają na dokładne rozpoznanie i ocenę każdego z osobna elementu pojęcia organizacji, a co za tym idzie — na dokonanie syntetycznej oceny całej organizacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>