Przedmiot gospodarki finansowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych

Przedmiotem gospodarki finansowej każdego przedsiębiorstwa jest gromadzenie dochodów i dokonywanie wydatków pieniężnych w celu zrealizowania zadań w zakresie produkcji lub obrotu, wynikających ze statutu przedsiębiorstwa i planów gospodarczych. Gromadzenie dochodów i dokonywanie wydatków nie może stanowić procesu zupełnie dowolnie kształtowanego przez poszczególne podmioty gospodarujące, lecz musi odpowiadać zasadzie społecznej racjonalności gospodarowania, która wymaga integracji celów poszczególnych podmiotów przez cel wspólny ogólnospołeczny i realizacji tego celu przy optymalnym — z ogólnonarodowego punktu widzenia — zużytkowaniu sił i środków. Ogólnospołeczny cel gospodarki socjalistycznej przybiera w poszczególnych etapach rozwoju gospodarki postać celu etapowego. Ustalaniem celów ekonomicznych (w tym celów etapowych) oraz metod i środków ich realizacji, zajmuje się polityka gospodarcza. Częścią tej polityki jest polityka finansowa państwa, która polega na wyznaczaniu celów gospodarki finansowej poszczególnych podmiotów, wyborze instrumentów działania i podejmowaniu decyzji wykonawczych. Tak więc gospodarka finansowa przedsiębiorstw jest generalnie określana przez politykę finansową państwa. Polityka finansowa wobec przedsiębiorstw — i w jej ramach system finansowy przedsię- biorstw — mają tym większe możliwości spełnienia stojących przed nimi zadań, im bardziej ich koncepcja i konstrukcja opiera się na wykorzystaniu prawidłowości występujących w danej dziedzinie produkcji czy obrotu. Na tym tle powstaje konieczność badania odrębnych cech ekonomiki poszczególnych działów i gałęzi gospodarki narodowej oraz wypracowywania takich rozwiązań w zakresie polityki finansowej, jakie odpowiadają specyfice branżowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>