Przedsiębiorstwo budowlane i jego podstawowe zadania

Przedsiębiorstwo budowlane jest jednostką organizacyjną działającą na pełnym rozrachunku gospodarczym. Celem jej istnienia i przedmiotem podstawowej działalności jest wykonywanie robót budowlano-montażowych lub remontowych. Rodzaj tych robót, a zarazem inne istotne dla przedsiębiorstwa kwestie (w tym m.in. terytorialny zasięg jego działania) określa akt erekcyjny (tj. zarządzenie właściwego resortowo ministra) powołujący do życia dane przedsiębiorstwo.

Konkretne zadania produkcyjne, które powinny być wykonane przez przedsiębiorstwo w danym okresie, wynikają z umów o roboty budowlano-montażowe zawartych przez przedsiębiorstwa z właściwymi zleceniodawcami, a więc z inwestorami bezpośrednimi (jeżeli przedsiębiorstwo występuje na budowach jako generalny wykonawca) lub z generalnymi wykonawcami (jeżeli jest ono podwykonawcą robót). Wielkość zadań produkcyjnych przedsiębiorstwa ustalana jest w wieloletnich i rocznych planach jego działalności.

Przedsiębiorstwo powinno przyjmować do realizacji i wykonywać na wyznaczonym mu obszarze działania wszystkie roboty wchodzące w zakres jego specjalności i przewidziane w' planach gospodarczych (inwestycji i remontów).

W związku z rozwojem gospodarczym i wzrostem inwestycji budowlanych przedsiębiorstwa budowlano-montażowe powinny zwiększać systematycznie swoje zdolności produkcyjne

I przystosowywać ich wielkość do potrzeb społecznych w zakresie budownictwa. Miarą wywiązania się przedsiębiorstwa z podstawowych obowiązków jest stopień wykonania zadań produkcyjnych wprowadzonych do jego planu. Istotne jest tutaj zwłaszcza przekazanie do użytku wszystkich obiektów w terminach wynikających z umów, przy nienagannym wykonaniu robót pod względem jakości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>