Przyczyny podziału kosztów zaopatrzenia materiałowego na dwie grupy

Przyczyny podziału kosztów zaopatrzenia materiałowego na dwie grupy i podporządkowane im dwa konta syntetyczne „Koszty zakupu” oraz „Koszty zaopatrzenia i składowania” są następujące:

– 1. Na kształtowanie się każdej z tych grup kosztów wywierają wpływ odmienne czynniki. Koszty zakupu pozostają w ścisłej zależności od wielkości zaopatrzenia materiałowego. Im większą masę materiałową przedsiębiorstwo musi sprowadzić dla wykonania zadań produkcyjnych, tym wyższe są koszty zakupu. Gdyby cały roczny plan zaopatrzenia materiałowego został całkowicie wykonany w ciągu np. jednego miesiąca lub w ciągu trzech lat, to globalne koszty zakupu nie uległyby wydatnej zmianie.

Koszty zaopatrzenia i składowania reagują w odmienny sposób na wielkość zaopatrzenia materiałowego i na upływ czasu. Normalnie obserwowane wahania zakupu materiałów w kolejnych okresach działalności przedsiębiorstwa w nieznacznym tylko stopniu wpływają na zwiększanie się i zmniejszanie sumy kosztów zaopatrzenia i składowania. Natomiast koszty te narastają prawie proporcjonalnie do czasu trwania procesu zaopatrzenia i składowania materiałów.

– 2. Związek kosztów należących do dwóch wymienionych grup z wartością remanentu materiałów kształtuje się odmiennie, Koszty zakupu są w przeważającej mierze kosztami zwózki materiałów do miejsc produkcji. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa zwiększają one wartość remanentu materiałów, sa bowiem kosztami zbliżenia materiału do miejsca wbudowania. Dlatego koszty zakupu są rozliczane na końcowy remanent materiałów oraz na rozchód materiałów. Natomiast koszty zaopatrzenia i składowania są głównie kosztami utrzymywania zapasów w czasie produkcji. Nie ma jednak bezpośredniego związku między czasem przechowywania materiału a jego wartością. Zapas materiału nie zyskuje na wartości w miarę jak upływa czas jego składowania. Dlatego koszty zaopatrzenia i składowania są zaliczane w ciężar bieżącej produkcji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>