RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

Rachunkowość !przedsiębiorstw budowlano-montażowych jest jednym z działów teorii rachunkowości przedsiębiorstw i tak jak wszystkie pozostałe dzieli się na: księgowość, kalkulację i sprawozdawczość finansową.

Zasady prowadzenia rachunkowości w budownictwie są określone przez zwyczaj, naukę i prawo, a znajdują obecnie swój zewnętrzny, formalny wyraz w typowym planie kont dla państwowych !przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego i opartych na nim branżowych planach kont, sprawozdaniach finansowych oraz licznych przepisach ogólnokrajowych i resortowych, które regulują całokształt zagadnień związanych ze służbą rachunkowości w jednostkach organizacyjnych budownictwa.

Znaczenie rachunkowości dla kierowania i zarządzania budownictwem, dla koordynacji i planowania jego zadań — jest niezaprzeczalne. Zwłaszcza rachunek kosztów i dochodów prowadzony metodami księgowymi jest jak dotąd głównym i ostatecznym źródłem konkretnej informacji liczbowej o procesie produkcyjnym budownictwa, o jego elementach, strukturze i tempie przebiegu, o jego realizacji i skutkach finansowych.

Rachunkowość budownictwa — podobnie jak rachunkowość innych działów gospodarki narodowej — jest środkiem zabezpieczania mienia społecznego, jednakże ma na celu głównie gromadzenie i kontrolę danych liczbowych dotyczących kosztów i dochodów. Przygotowane przez rachunkowość informacje z tego zakresu, podawane zazwyczaj w formie zestawień porównawczych, służą celom kontrolnym. Są one niezbędne dla wielu służb w przedsiębiorstwie, np. dla służby planowania, dla służby ekonomicznej, dla tzw. pionu technicznego oraz dla kierownictwa przedsiębiorstwa są one potrzebne również jednostkom nadrzędnym w stosunku do przedsiębiorstwa. Słabą stroną rachunkowości w budownictwie jest jej zależność od jakości i rzetelności źródłowej dokumentacji zjawisk gospodarczych oraz nikły wpływ na poprawę niezadowalającego stanu tej dokumentacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>