Reżim ekonomiczny

Przez reżim ekonomiczny należy rozumieć instrukcje (stałe przepisy), w których ustalone są zasady racjonalnego postępowania przy wykonywaniu powtarzających się w przedsiębiorstwie czynności i operacji gospodarczych. Instrukcje takie określają dla poszczególnych stanowisk pracy zasady i tryb postępowania, których przestrzeganie powinno zagwarantować pozytywny wynik ekonomiczny danej czynności lub operacji.

Określenie „reżim ekonomiczny” może oznaczać również ustalenie limitów lub norm zużycia określonych środków7, zapasów środków itp. Przedsiębiorstwo stosuje reżim ekonomiczny w takich dziedzinach działalności, jak: gospodarka środkami produkcji, gospodarka płacowa, działalność inwestycyjna, gospodarka fi- nansowa, przygotowanie produkcji, rozliczenia za roboty oraz dostawy i usługi, ewidencja, sprawozdawczość i kontrola wewnętrzna.

Przy dokonywaniu analiz działalności gospodarczej przedsiębiorstwa podstawę stanowią plany tej działalności oraz dane rachunkowe i statystyczne. Przy badaniu niektórych zjawisk można przeprowadzać również badania bezpośrednie i wykorzystywać dane pozarachunkowe.

W zależności od okresu objętego analizą przyjmuje się za podstawę badań bądź plan roczny, bądź odpowiedni kwartalny albo miesięczny wycinek tego planu.

Do danych rachunkowych i statystycznych zalicza się przede wszystkim wszelką sprawozdawczość finansową i statystyczną, a także informacje dostarczone przez rachunkowość przedsiębiorstwa, a więc zawarte w księgach, rejestrach i zestawieniach oraz w dokumentacji pierwotnej. Wykorzystywanie tych informacji uzależnione jest od stopnia szczegółowości przeprowadzanych badań.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>