Robocizna bezpośrednia obejmuje:

– a) część płac robotników zatrudnionych bezpośrednio przy robotach budowlano-montażowych, a mianowicie płace podstawowe tych robotników

– b) narzut kosztów ubezpieczenia społecznego przypadający na tę część płac. Uzupełniające płace robotników z narzutem ubezpieczeń społecznych są zaliczane do kosztów ogólnych.

Do pozycji „robocizna bezpośrednia” zalicza się określoną wyżej część płac robotników zatrudnionych nie tylko przy bezpośrednim wykonywaniu robót, lecz również przy:

– a) wznoszeniu i wykonywaniu obiektów zaplecza robót

– b) rozbiórce i likwidacji obiektów zaplecza

– c) robotach poprawkowych wykonywanych przed zakończeniem (przekazaniem) obiektu zleceniodawcy

– d) przerobie własnym materiałów (tj. przy przystosowywaniu ich do wbudowania, a więc przy przygotowywaniu za- praw, cięciu drewna, oczyszczaniu desek, cegły itp.), o ile przerób ten jest zorganizowany na placu budowy

– e) ustawianiu i rozbiórce rusztowań, szalunków, stempli itp.

– f) pobieraniu, przenoszeniu, załadowywaniu i przewożeniu materiałów i konstrukcji z miejsca przechowania (przerobu) na budowie do miejsca wbudowania (jest to przemieszczanie materiałów oraz konstrukcji i urządzeń poza magazynem, ale na terenie budowy)

– g) innych pracach.

Do pozycji „robocizna bezpośrednia” nie zalicza się płac pracowników zatrudnionych:

– a) w jednostkach organizacyjnych prowadzących eksploatację sprzętu i transportu (np. szoferów, motorowych, operatorów) oraz w jednostkach organizacyjnych produkcji pomocniczej

– b) w magazynach przyobiektowych (budów) oraz przy przerzutach materiałów

– c) przy remontach i konserwacji zaplecza budowy

– d) przy dozorze budów

– e) w kierownictwie robót (administracji budowy).

Zasady zaliczania świadczeń wynikających z funkcjonowania sprzętu i transportu

Sprzęt obejmuje koszty świadczeń wykonanych przez własny oraz obcy sprzęt mechaniczny, tj. własne oraz obce maszyny i mechanizmy budowlane oraz środki transportowe. Świadczenia wykonane przez własny oraz obcy sprzęt i transport zaliczone do pozycji sprzęt są wyceniane według jednolitych cennikowych cen pracy sprzętu i transportu.

Świadczenia zaliczone do pozycji sprzęt obejmują przede wszystkim taki transport pionowy, poziomy t łączony materiałów, konstrukcji, elementów i urządzeń, który stanowi integralny element procesów produkcji budowlano-montażowej. Zalicza się do nich także świadczenia polegające na przygotowywaniu materiałów do wbudowania (np. mechaniczne przygotowanie zapraw na terenie budowy dla prowadzonych na niej robót), na niwelacji terenu, wywożeniu ziemi i gruzu oraz na dokonywaniu innych robót ziemnych.

Do pozycji sprzęt nie zalicza się: takiego transportu materiałów, urządzeń i konstrukcji, który wchodzi w zakres za- 29 — Ekonomika budownictwa opatrzenia materiałowego budów (zwózka i przerzuty materiałów oraz przemieszczenie materiałów w czasie składowania) kosztów przemieszczania maszyn i mechanizmów budowlanych z budowy na budowę wywozu śmieci po zakończeniu robót.

Zasady zaliczania świadczeń wynikających z funkcjonowania sprzętu i transportu powinny być analogiczne zarówno w układzie kalkulacyjnym kosztów robót, jak i przy kosztorysowaniu robót.

Wszystkie wyżej objaśnione pozycje układu kalkulacyjnego kosztów robót są zaliczane do kosztów bezpośrednich i wyodrębniane w każdej jednostce ewidencji kosztów zaliczanie ponoszonych kosztów do bezpośrednich kosztów robót następuje na podstawie odpowiednio znakowanych dowodów źródłowych i rozdzielników kosztów.

Wszystkie koszty produkcji budowlano-montażowej, które nie zostały objęte pozycjami kosztów bezpośrednich, zostają potraktowane jako koszty ogólne. .Na s. 450 przedstawiony został uproszczony układ karty analitycznej kosztów robót, tj. analitycznego konta kosztów produkcji budowlano-montażowej. Kartę analityczną prowadzi się od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót, a ponadto sumuje się obroty z każdego okresu z osobna.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>