Rodzaje inwestycji

W budownictwie za celowością decentralizacji decyzji inwestycyjnych na szczeblu zjednoczeń i przedsiębiorstw przemawia dodatkowo również i to, że w tym dziale gospodarki narodowej najpoważniejszym elementem środków trwałych jest sprzęt budowlany i środki transportu. Poziom techniczny, przydatność, zużycie i możliwość wykorzystania sprzętu budowlanego oraz środków transportu są zróżnicowane w zależności od warunków pracy. Dlatego też decyzje inwestycyjne dotyczące tego elementu środków trwałych wymagają wnikliwej bezpośredniej analizy prowadzonej przez przedsiębiorstwa (w stosunku do środków trwałych użytkowanych przez nie indywidualnie) oraz przez zjednoczenia (w stosunku do środków trwałych, które mogą być użytkowane wspólnie przez kilka przedsiębiorstw). Można zatem sądzić, że na tych szczeblach prawdopodobieństwo podejmowania słusznych decyzji jest większe niż na szczeblu centralnym. Oczywiście, należy się liczyć z możliwością decyzji chybionych, prowadzących do nieefektywnego wydatkowania środków, polegającego np. na zbędnych zakupach sprzętu, czy nadmiernych zakupach przy jednoczesnym nieprzeprowadzaniu remontów. Dlatego też konieczne jest stworzenie odpowiedniego systemu kontroli i zabezpieczeń przed nieprawidłowością decyzji zdecentralizowanych. W tym zakresie poważną rolę może odegrać system finansowania inwestycji, a zwłaszcza ustalenie metod precyzyjnego szacunku środków przeznaczonych na inwestycje w celu zachowania równowagi na rynku inwestycyjnym.

W oparciu o podmiotowe kryterium decyzji inwestycyjnych można podzielić realizowane inwestycje produkcyjne na trzy główne grupy1: inwestycje centralne, inwestycje zjednoczeń i inwestycje przedsiębiorstw. Inwestycje należące do pierwszej grupy możemy określić jako centralne, a pozostałe — jako zdecentralizowane.

Inwestycje centralne podejmowane są na podstawie decyzji Rady Ministrów. Do inwestycji centralnych zalioza się szczególnie te, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarki narodowej.

Inwestycje zjednoczeń są podejmowane na podstawie decyzji zjednoczeń i finansowane ze środków znajdujących się w ich dyspozycji. Inwestycje „przedsiębiorstw są podejmowane na podstawie decyzji przedsiębiorstw i finansowane ze środków znajdujących się w ich dyspozycji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>