Rodzaje odbioru robót

Rozróżnia się odbiór robót: a) częściowy, b) końcowy (czyli ostateczny). Częściowy odbiór robót dotyczy tylko części rzeczowego zakresu robót w obiekcie. Część ta powinna odpowiadać dużym partiom robót (np. zakończonym etapom robót w budownictwie powszechnym) albo dużym, łatwo dostrzegalnym, scalonym elementom robót (takim jak np. konstrukcja kondygnacji budynku).

Partie robót (elementy scalone, etapy robót, obiekty, kompleksy obiektów itp.) przeznaczone do odbioru częściowego powinny być określone w umowie zawartej ze zleceniodawcą. Częściowy odbiór robót powinien dotyczyć także robót zanikających (rozbiórki, niwelacje terenu) oraz robót ulegających zakryciu (część instalacji zakryta tynkami, niektóre izolacje, np. akustyczne).

Częściowy odbiór robót jest odbiorem warunkowym. Końcowy odbiór robót jest aktem przekazania przedmiotu umowy o roboty zawartej między kontrahentami (z wyjątkami od tej zasady) i zamyka ,w zasadzie cykl produkcyjny budownictwa. Data protokołu odbioru końcowego robót jest datą ich sprzedaży.

Końcowy odbiór robót może być: a) ostatnim z paru lub kilku odbiorów robót w danym obiekcie, b) odbiorem jednorazowym. Odbiór jednorazowy nie jest poprzedzony odbiorem częściowym. Rozpowszechnianiu jednorazowego odbioru robót sprzyja:

– a) nieskomplikowany i powtarzalny charakter robót, b) krótki normatywny cykl budowy, c) specjalizacja wykonawców. Jednorazowym odbiorem można obejmować specjalne rodzaje robót, łatwe do wyodrębnienia z punktu widzenia techniki wykonawstwa (np. specjalne roboty fundamentowe, czy ele- wacyjne). Zakres stosowania odbioru jednorazowego ma obecnie tendencję rosnącą.

Jeżeli jakość odbieranych robót jest nieodpowiednia, interes zleceniodawcy i zgodny z nim interes społeczny jest 'zabezpieczony przez tzw. rękojmię za roboty. Uprawnienia z tytułu rękojmi za roboty powstają w zasadzie z datą końcowego odbioru obiektu. Wygasają one w zasadzie nie wcześniej niż po upływie jednego roku, a w wypadku istnienia wad w budynku lub budowli — po trzech latach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>