Rodzajowy podział kosztów

Zarówno podmiotowy, jak i przedmiotowy podział gospodarczej działalności przedsiębiorstwa stanowd przesłankę odpowiednich przekrojów klasyfikacyjnych kosztów i dochodów przedsiębiorstwa.

Pierwszym podziałem kosztów przedsiębiorstwa jest podział według prostych elementów procesu pracy, zwany potocznie rodzajowym. W rachunkowości przedsiębiorstwa przemysłowego i budowlano-montażowego podział ten oparty jest na zbliżonych zasadach i ma podobny cel.

Rodzajowy podział kosztów ułatwia obliczanie różnicy między ogólną wartością produkcji wyrażoną za pomocą kosztów produkcji a kosztami reprezentującymi zużycie pracy dawnej, czyli uprzedmiotowionej. Różnica ta jest punktem wyjścia do ustalenia wartości produkcji czystej. Na wartość tę składają się: płace brutto objęte funduszem płac, koszty ubezpieczeń społecznych przypadające na te płace, koszty finansowe i inne pozycje, jak np. koszty delegacji służbowych (ale bez kosztów przejazdów, które zalicza się do kosztów materialnych), czynsze, opłaty dzierżawne, kary, zysk. Wartość produkcji czystej jest elementem w rachunku dochodu narodowego.

Rodzajowy układ kosztów spełnia ponadto zadanie typu mikroekonomicznego, odzwierciedla bowiem strukturę podstawowej części kosztów ponoszonych przez dane przedsiębiorstwo. Porównanie kosztów w przekroju rodzajowym w kolejnych okresach pozwala na przeprowadzenie ogólnej charakterystyki zmian następujących w gospodarce przedsiębiorstwa, określenie tendencji takich procesów i zjawisk jak np. mechanizacja prac czy wydajność pracy, a ponadto umożliwia zaliczenie przedsiębiorstwa' do kategorii przedsiębiorstw materiałochłonnych lub pracochłonnych itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>