Rola kredytu w finansowaniu inwestycji zjednoczeń

Jak wynika choćby ze wskaźnika udziału kredytu (który może wynieść 70%), rola kredytu w finansowaniu inwestycji zjednoczeń jest znaczna. Rola ta wynika: 1) z celowości antycypowania realizacji pewnych inwestycji zanim zgromadzone zostaną ma ten cel dostateczne środki w ramach funduszu in-

– 414 Finansowanie, rachunkowość t analiza przedsiębiorstw westycyjnego, 2 ) z możliwości kontrolowania i oddziaływania przez kredyt na decyzje inwestycyjne i procesy inwestowania,

– 3) z uelastycznienia systemu finansowania inwestycji.

Antycypacja środków funduszu inwestycyjnego za pomocą kredytu i następnie spłata kredytu jest czynnikiem mobilizującym zjednoczenia do szczegółowego badania celowości i efektywności inwestycji. Wpływa na to zarówno bankowa kontrola prawidłowości dokumentacji i uzasadnienia inwestycji, jak też oprocentowanie kredytu. Kredytu bankowego na inwestycje zjednoczeń banki udzielają jedynie w wypadku istnienia ekonomicznie uzasadnionych potrzeb. Oprocentowanie kredytu wydaje się tym skuteczniejszym bodźcem, że może być ono podwyższone w wypadku nieukończenia inwestycji w planowanym terminie oraz przekroczenia planowanego kosztu inwestycji. Oznacza to dalsze powiązanie finansowania z efektywnością inwestycji. Stanowi także zachętę do prawidłowego perspektywicznego planowania środków funduszu inwestycyjnego kontrolowanego przez bank (w postaci planu akumulacji) i prawidłowego podziału środków funduszu inwestycyjnego zjednoczenia.

Wykorzystywanie funduszy kredytowych w finansowaniu inwestycji zjednoczeń pozwala na rozszerzenie pola działalności inwestycyjnej zjednoczeń i zapewnienie im znacznej swobody wyboru kierunków inwestowania. Operowanie tymi funduszami przyczynia się także do wzmocnienia roli banku, który jest zainteresowany we właściwym wykorzystaniu i terminowym zwrocie kredytu.

Finansowanie inwestycji produkcyjnych i remontów kapitalnych przedsiębiorstw

Remonty kapitalne oraz inwestycje dokonywane na podstawie własnych decyzji przedsiębiorstw budowlano-montażowych finansowane są z własnych funduszy tych przedsiębiorstw. Ze względu na bezpieczeństwo pracy, jak i opłacalność użytkowania poszczególnych środków trwałych, konieczne jest w 'budownictwie podejmowanie operatywnych decyzji dotyczących dokonania remontu średniego czy kapitalnego bądź też wymiany poszczególnych egzemplarzy sprzętu. Źródło finansowania remontów i inwestycji powinno być wspólne, bowiem przyjęcie takiego rozwiązania sprzyja racjonalnemu określaniu własnych potrzeb remontowych i inwestycyjnych. Rolę takiego własnego funduszu odgrywa fundusz inwesty- cyjno-remontowy przedsiębiorstwa. Fundusz ten przeznaczony jest na finansowanie remontów kapitalnych, a po pokryciu potrzeb w tym zakresie stanowi źródło finansowania produkcyjnych inwestycji przedsiębiorstw, przy czym chodzi tu głównie o inwestycje polegające na prostej i rozszerzonej reprodukcji sprzętu lekkiego i średniego. Z funduszu tego czerpie się także środki na spłatę kredytu bankowego zaciągniętego na finansowanie inwestycji i remontów kapitalnych. Pokrywa się z niego również wydatki związane z likwidacją i sprzedażą środków trwałych. Fundusz inwestycyjno-remontowy powstaje przede wszystkim z:

– 1. Części odpisów amortyzacyjnych pozostających przedsiębiorstwu po dokonaniu podziału amortyzacji i przekazaniu odpowiedniej kwoty na rzecz zjednoczenia w oparciu o ustalone wskaźniki wieloletnie (pięcioletnie). Wielkość amortyzacji pozostawionej do dyspozycji przedsiębiorstwa zależy zatem od proporcji podziału odpisów między fundusz inwestycyjny zjednoczenia a zdecentralizowane fundusze przedsiębiorstw. Proporcje te są zależne z kolei od uzasadnionego perspektywicznego zapotrzebowania w zakresie wspólnych i indywidualnych potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstw.

– 2. Części funduszu rozwoju pozostającej po uzupełnieniu i zwiększeniu funduszu własnego w obrocie oraz — za pośrednictwem funduszu rozwoju — z nadwyżek funduszu statutowego (pod warunkiem, że faktyczny stan środków obrotowych pochodzących z funduszu statutowego uległ na koniec roku zmniejszeniu w takim samym stopniu, w jakim dokonano zmniejszenia funduszu statutowego w obrocie).

– 3. Różnych źródeł, takich jak np.: nadwyżki z likwidacji środków trwałych, dotacje i pożyczki z funduszu rezerwowego zjednoczenia (pod warunkiem przeznaczenia tych środków jedynie na inwestycje i remonty zapobiegające awarii lub służące do usunięcia skutków awarii).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>