Równomierność krążenia środków

Zmiana stanu niezbędnej ilości środków obrotowych może być dokonana w zasadzie w wypadku: ]) zmiany procesu technologicznego oraz lepszego wykorzystania istniejących zdolności produkcyjnych (przyspie- zmiany przedziału czasowego może się okazać, że w dwóch różnych okresach, w których obserwujemy obrót środków, wielkość ich minimalnego poziomu jest różna, a co za tym idzie — różna jest także wartość środków obrotowych stale związanych w ruchu okrężnym środków w przedsiębiorstwie. Zjawisko to można nazwać równomiernym ruchem okrężnym, ponieważ nie mamy w tym wypadku do czynienia z wahaniami wielkości środków obrotowych lub stale zaangażowanych w przedsiębiorstwie. Oczywiście, równomierny ruch okrężny wynika ze specyfiki każdego przedsiębiorstwa. W każdym przedsiębiorstwie bowiem na kształtowanie się tego krążenia wpływają stałe czynniki natury organizacyjnej i technologicznej właściwe dla określonej jednostki gospodarczej. Należy się od razu zastrzec, że mówiąc o równomierności obrotu i stałości związania pewnej ilości środków obrotowych, bierzemy pod uwagę krążącą w przedsiębiorstwie łączną wartość środków obrotowych zaangażowanych w fazie produkcji, zbytu i zaopatrzenia, bowiem pod pojęciem środków obrotowych rozumiemy tylko uprzedmiotowioną w nich wartość). Wartość poszczególnych rodzajów materialnych nośników środków obrotowych rozpatrywanych odrębnie, a więc jako wartość poszczególnych przedmiotów, ulega wahaniom. W określonym odcinku czasu nie można tutaj zaobserwować jakiejś stałości. Wynika to chociażby z tego, że poszczególne materiały są systematycznie zużywane, co powoduje, że masa ich wartości spada stopniowo aż do momentu uzupełnienia materiałami tego samego rodzaju.

Równomierność krążenia środków stwarza określone konsekwencje dla podziału zapotrzebowania na środki obrotowe. Równomierny ruch okrężny przesądza bowiem o istnieniu określonego stałego zapotrzebowania na środki obrotowe. Od poziomu środków krążących równomiernie w przedsiębiorstwie zależą granice między zapotrzebowaniem stałym i okre- szenie krążenia środków obrotowych), 2) zmiany zadań planowych polegającej na zmodyfikowaniu profilu produkcyjnego lub też zwiększeniu czy zmniejszeniu ilości produkowanych wyrobów i usług. sowym. Okresowe zapotrzebowanie wynika z odchyleń, które występują w przedsiębiorstwie w związku ze zmiennością krążenia środków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>