ROZLICZENIA FINANSOWE W POOWYKONAWSTWIE

Sposób przeprowadzania rozliczeń — jednorazowy lub częściowy — pomiędzy zleceniodawcą robót a generalnym wykonawcą zostaje przyjęty także do rozliczeń pomiędzy generalnym wykonawcą a podwykonawcą.

We współczesnej praktyce stosuje się tzw, rozliczenia pośrednie między inwestorem a .podwykonawcą. Rozliczenie pośrednie polega na tym, że po protokolarnym odbiorze robót wykonanych przez podwykonawcę podwykonawca fakturuje te roboty generalnemu wykonawcy, Z fakturowanej sumy wynagrodzenia za roboty generalny wykonawca potrąca 1% z tytułu sprawowania nadzoru i koordynacji robót. Kwotę faktury pomniejszoną o 1% opłaca własnymi środkami obrotowymi z rachunku rozliczeniowego. Roboty obce, tj. wykonane przez podwykonawcę, generalny wykonawca refakturuje następnie zamawiającemu. Generalny wykonawca pobiera za roboty obce pełne wynagrodzenie, odpowiadające 100%> wartości kosztorysowej robót (tak jak za roboty własne).

W analogiczny sposób dokonywane są korekty wartości sprzedażnej robót. Prócz pośredniego sposobu rozliczeń znane były sposoby bezpośrednie. Były one oparte na następujących zasadach.

Kierownik budowy ustanowiony przez generalnego wykonawcę akceptuje treść każdego protokołu odbioru robót (częściowego, końcowego) protokół odbioru robót obejmuje roboty wykonane przez generalnego wykonawcę i podwykonawcę. Na podstawie protokołu odbioru robót wszyscy wykonawcy (generalny i podwykonawcy) wystawiają faktury (każdy z nich za roboty wykonane we własnym zakresie). Następnie wszyscy wykonawcy zgłaszają faktury do bezpośrednego rozrachunku ze zleceniodawcą, który opłaca je w trybie inkasowym lub pozainkasowym. Podwykonawcy zobowiązani są do przesłania odpisów wystawionych faktur do generalnego wykonawcy. Generalny wykonawca ustala okresowo (np. kwartalnie) sprzedaż robót dokonaną przez każdego z podwykonawców oblicza od tych sum lfl/o jako należne wynagrodzę- nie i wystawia podwykonawcom faktury opiewające na ustalone w ten sposób kwoty.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>