Rozliczenie materiałów a rozliczenie zakupu

Cena sprzedaży materiałów (wyrobów) własnych jednostek działalności pomocniczej jest zwykle taka sama przy sprzedaży artykułu dla własnych budów oraz przy jego zakupie od obcych dostawców.

Cena ewidencyjna, jako cena stała, może się różnić od ceny sprzedaży materiału uzyskanego z własnej produkcji. Sam materiał księgowany jest w ciężar konta „Materiały”, nie ma bowiem praktycznej możliwości wyodrębniania obrotu materiałami pochodzącymi z własnej i obcej produkcji. Podobnie przedstawia się sprawa z odchyleniami od cen ewidencyjnych, ponieważ są one gromadzone do wspólnej puli na koncie „Odchylenia od cen ewidencyjnych”.

Konto „Rozliczenie materiałów z własnej produkcji” różni się od konta „Rozliczenie zakupu” tym, że w wypadku rozli czenia materiałów istnieje obowiązek kompletnego udokumentowania obrotów każdego okresu sprawozdawczego. Obroty te są obrotami wewnętrznymi z punktu widzenia przedsiębiorstwa i dlatego na koncie „Rozliczenie materiałów z własnej produkcji” nie mogą występować ani materiały w drodze, ani dostawy niefakturowane.

– 3, Trzecia forma organizacyjna produkcji pomocniczej wiąże się z istnieniem większej samodzielności: jednostka sporządza odrębne sprawozdania finansowe i prowadzi sprzedaż swoich wyrobów (materiałów). Przychód wytworzonych wyrobów jest księgowany według planowanego kosztu wytworzenia na dobro konta „Rozliczenie materiałów z własnej produkcji” i w ciężar konta „Materiały z własnej produkcji”, a rzeczywiste koszty wytworzenia wyrobów są księgowane w ciężar konta „Rozliczenie materiałów z własnej produkcji”. Odchylenia od planowanego kosztu wytworzenia są przenoszone na konto „Odchylenia od cen ewidencyjnych”. Stan konta „Materiały z własnej produkcji” oznacza planowany koszt wytworzenia zapasu materiałów (wyrobów) w samodzielnie bilansującej jednostce organizacyjnej prowadzącej produkcję pomocniczą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>