Rozmieszczenie przemysłowych zakładów produkcji prefabrykatów cz. II

W przemyśle materiałów budowlanych produkcja jest oparta na wielu różnorodnych minerałach, których złoża są rozproszone. Trzeba pamiętać ponadto, że zawartość poszczególnych rodzajów surowca mineralnego w złożach jest niejednakowa. Wszystko to przyczynia się do powstawania znacznych różnic w zaopatrzeniu poszczególnych regionów w określone rodzaje surowca budowlanego.

Na ekonomiczną ocenę zasobów surowcowych wpływa jednak również postęp techniczny. Umożliwia on wykorzystanie nie stosowanych uprzednio rodzajów surowca, jak również różnych odpadów (jak np. żużel), a jednocześnie pozwala na wykorzystanie znanego i uprzednio już stosowanego surowca do wyrobu nowych rodzajów produktów. Na przykład dzięki zastosowaniu nowej techniki i technologii produkcji materiałów ściennych coraz większe znaczenie zyskują nowe rodzaje surowca mineralnego, jak piaski do produkcji wyrobów silikato- wych w autoklawach, surowce skalne do produkcji wyrobów betonowych i żelbetowych itp. Tym samym postęp techniczny umożliwia wytwarzanie materiałów budowlanych z miejscowych zasobów surowcowych oraz budowę przedsiębiorstw materiałów budowlanych w nowych regionach, co dla sprawnej realizacji produkcji budowlanej jest niezmiernie ważne.

Projektując jednak budowę nowych zakładów materiałów budowlanych należy uwzględnić nie tylko ich przewidywaną zdolność produkcyjną, lecz także perspektywy rozwojowe.

Dużą rolę we właściwym rozmieszczeniu produkcji materiałów budowlanych, czyli w przybliżeniu tej produkcji do źródeł surowca i rejonów zbytu, mogłoby odegrać planowe opracowanie technologii produkcji materiałów obciążających transport, przy czym chodzi tu szczególnie o oparcie tej produkcji, na miejscowych surowcach i odpadach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>